Rozliczanie wydatków na modernizację środka trwałego

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 10 września 2013
Pytanie:  Firma poniosła wydatki na modernizację środka trwałego w kwocie 500.000,00 zł. Nakłady te są udokumentowane fakturami VAT. Na w/w modernizację otrzyma zwrot 50% ze środków unijnych - 250.000,00 zł. Ponadto firma ma otrzymać zwrot 50% wartości prac własnych wycenionych według kosztorysu. Na prace własne firma nie posiada faktur, umów itp. Jako wkład własny zostało wycenione w kosztorysie przekazanie do prac modernizacyjnych - maszyn i urządzeń firmy. Na robociznę firma otrzymała fakturę VAT. Robocizna nie jest wliczana do wkładu własnego.
Prace własne według kosztorysu - 100.000,00
Zwrot - 50.000,00 zł
Jak rozliczyć i zaksięgować wartości dotyczące prac własnych wycenionych według kosztorysu (maszyny) oraz zwrot 50.000,00 zł gdy na prace własne firma nie posiada faktur tylko kosztorys?
O jaką kwotę należy zwiększyć wartość środka trwałego? Jak zaksięgować to zwiększenie?
Odpowiedź: 

Ponieważ wkład własny ma postać maszyn i urządzeń wykorzystywanych w spółce istotne znaczenie ma fakt czy maszyny w momencie przekazania na prace modernizacyjne były całkowicie zamortyzowane czy też nie. Jeżeli maszyny i urządzenia były całkowicie zamortyzowane wówczas nie będą one podnosić wartości księgowej modernizowanego środka trwałego. Jeżeli natomiast nie były one w całości zamortyzowane sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.

Wówczas wartość netto tych środków trwałych powinna zwiększać wartość bilansową modernizowanej maszyny o ile okres ekonomicznej użyteczności maszyn przekazanych jako wkład jest równy okresowi ekonomicznej użyteczności modernizowanej maszyny. Okres ekonomicznej użyteczności maszyn stanowiących wkładu powinien zostać w momencie przekazania zweryfikowany. Jeżeli okres ekonomicznej użyteczności (po weryfikacji) przekazanych maszyn i urządzeń jest istotnie inny od okresu ekonomicznej użyteczności modernizowanej maszyny wówczas nie powinny one zwiększać wartości modernizowanego środka trwałego. Powinniście je Państwo amortyzować odrębnie chociaż stanowią one część modernizowanego środka trwałego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy dojdziecie Państwo do wniosku, że należy zwiększyć wartość modernizowanego środka trwałego całą operację należy przeprowadzić w module środków trwałych systemu księgowego wykorzystując np. funkcję łączenia środków trwałych. Przedstawione powyżej zasady modernizacji środków trwałych wynikają z faktu, że w polskim prawie bilansowym wyceniając środki trwałe na dzień bilansowy należy stosować zasadę kosztu historycznego.

Otrzymane dofinansowanie ujmuje się na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów w pasywach spółki i rozlicza w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi przez okres ekonomicznej użyteczności modernizowanego środka trwałego, liczony od momentu zakończenia modernizacji.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel