Ratę odpisu dotacji należy ująć w pozostałych przychodach operacyjnych

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 11 marca 2015
Pytanie:  Firma dokonała modernizacji budynku na kwotę 500.000 zł oraz zakupu dwóch maszyn jednej za 20.000 zł drugiej za 70.000 zł netto w ramach jednej umowy o dofinansowanie. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% ww. kwot. Nakłady łączne wyniosły 590.000 zł, otrzymane dofinansowanie 354.000 zł. Budynek stawka amortyzacji 2,5%, maszyna za 20.000 zł stawka amortyzacji 14 %, maszyna za 70.000 zł stawka amortyzacji 20%. W jaki sposób i w jakiej wysokości dokonywać miesięcznych odpisów, w związku z otrzymaną dotacją, rozliczeń międzyokresowych przychodów w pozostałe przychody operacyjne? Jakich dokonać księgowań?
Odpowiedź: 

W pisanej sytuacji powinni Państwo ratę odpisu dotacji odnieść w pozostałe przychody operacyjne.

Kwestia rozliczania dotacji jest uregulowana w polskim prawie bilansowym w art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), dalej: uor. I tak zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 uor rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Potwierdza to także art. 3 ust. 1 pkt 32 uor, zgodnie z którym przez pozostałe przychody/koszty operacyjne rozumiemy m.in. przychody i koszty związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast w rachunku Zysków i Strat w pozycji „Dotacje” ujmiemy bardziej tzw. dotacje do przychodu niezwiązane z wytworzeniem lub nabyciem rzeczowych aktywów trwałych.

Szczegółowo kwestia ta jest opisana w MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”. MSR 20 § 24 finansowego wskazuje, iż dotacje rządowe do aktywów łącznie z niepieniężnymi dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej prezentuje się w bilansie jako przychody przyszłych okresów lub odejmuje kwotę dotacji w celu uzyskania wartości bilansowej składnika aktywów. Natomiast § 26 stanowi, iż zgodnie z jedną z metod przedstawia się dotację jako przychód przyszłych okresów, który jest w sposób racjonalny i systematyczny ujmowany jako przychód na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów.

Natomiast § 29 stanowi, iż dotacje do przychodu są niekiedy prezentowane jako przychód w oddzielnej pozycji rachunku zysków i strat lub w ogólnej pozycji zatytułowanej „Pozostałe przychody”.

Zatem ustalona kwota miesięcznego odpisu dotacji powinna wyglądać następująco:

ST

WP

stawka amort.

Am. Miesięczna (A)

% dotacji w WP (B)

odpis m-ny dotacji (A x B)

Budynek

500 000,00

2,50%

1 041,67

60%

625,00

Maszyna 1

20 000,00

14%

233,33

60%

140,00

Maszyna 2

70 000,00

20%

1 166,67

60%

700,00

SUMA

590 000,00

X

2 441,67

X

1 465,00

Taki sposób postępowania pozwoli na zachowanie współmierności przychodów i kosztów związanych z poniesioną stratą w składnikach majątku.

Księgowania będą wówczas następujące:

1. Otrzymanie dotacji

  • Wn Środki pieniężne na rachunkach bankowych 354.000,00
  • Ma Przychody przyszłych okresów 354.000,00

2. Przyjęcie środków trwałych

  • Wn Środki trwałe 590.000,00
  • Ma Różne konta 590.000,00

3. Umorzenie Środków trwałych w danym m-cu:

  • Wn Amortyzacja 2.441,67
    (w analityce nr ewidencyjny danego ST)
  • Ma Umorzenie środki trwałe 2.441,67

4. Odpis miesięczny dotacji

  • Wn Przychody przyszłych okresów 1.465,00
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 1.465,00

Przy dwutorowej amortyzacji (inna stawka dla celów podatkowych a inna dla księgowych) wystąpi przejściowa różnica między bilansową a podatkową wartością aktywów, o której mowa w art. 37 uor. W związku z tym wystąpi obowiązek utworzenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przez jednostki będące podatnikami tego podatku. Należy pamiętać, iż różnica między amortyzacją księgową a podatkową spowodowana częściowym sfinansowaniem zakupu z bezzwrotnej dotacji stanowi różnicę trwałą.

Natomiast (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej: updop) wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych z drugiej strony odpis amortyzacyjny przypadający na część sfinansowaną dotacją nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Dla celów podatkowych odpisy amortyzacyjne dokonywane od części sfinansowanej z dotacji nie są kosztem uzyskania przychodu.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel