Przekwalifikowanie umowy leasingu operacyjnego na leasing finansowy

Autor: Edyta Rutkowska

Dodano: 1 kwietnia 2010
Pytanie:  Jak zaprezentować leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym za 2009 r. podlegającemu badaniu przez biegłego, który w latach poprzednich był prezentowany dla celów rachunkowych i podatkowych jako operacyjny, a teraz sytuacja się zmieniła, ponieważ podlegamy badaniu i powinien być prezentowany dla celów rachunkowych jako finansowy, a dla podatkowych jako operacyjny. Jak mam go przekwalifikować i jakiego dokonać jego przeksięgowania?
Odpowiedź: 

Skutki przekwalifikowania umowy leasingu operacyjnego na finansowy ujmuje Pani w księgach rachunkowych na koncie „Rozliczenie wyniku finansowego” i prezentuje w bilansie w pasywach w poz. A.VII. Kapitał własny. Zysk (strata) z lat ubiegłych.

W praktyce gospodarczej często występuje sytuacja, że jednostka zakwalifikowała zawartą w latach poprzednich umowę leasingu finansowego dla celów rachunkowych jako leasing operacyjny z uwagi na brak obowiązku badania i ogłaszania sprawozdania finansowego, a w roku bieżącym pojawił się ten obowiązek z powodu spełnienia ustawowych warunków.

Kwalifikacji umowy leasingu jednostka dokonuje na dzień rozpoczęcia leasingu, według warunków zawartych w umowie. Powstanie obowiązku badania i ogłaszania sprawozdania finansowego jednostki nie jest okolicznością zobowiązującą jednostkę do zmiany kwalifikacji umowy leasingu zawartej w latach poprzednich, ponieważ nie jest to zmiana warunków umowy. Przekwalifikowanie umowy leasingu operacyjnego na leasing finansowy jest jedynie prawem jednostki w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.
PRZYKŁAD
Spółka podpisała w maju 2008 r. umowę leasingu finansowego dla celów rachunkowych i operacyjnego dla celów podatkowych. Z uwagi na brak obowiązku badania i ogłaszania sprawozdania finansowego za 2008 r., spółka zakwalifikowała umowę jako leasing operacyjny dla celów rachunkowych i podatkowych. W spółce pojawił się obowiązek zbadania i ogłoszenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Spółka zdecydowała o przekwalifikowaniu umowy leasingu operacyjnego na finansowy. Przedmiotem umowy leasingu jest samochód ciężarowy o wartości 88.000 zł. Umowa została zawarta  na 36 miesięcy.

Opłata wstępna wyniosła 18.600 zł, miesięczna opłata leasingowa wynosi 2.500 zł (w tym: część kapitałowa 1.900 zł i część odsetkowa 600 zł), opłata za wykup 1.000 zł. Na 31 grudnia 2008 r. spółka otrzymała od leasingodawcy 7 faktur za opłaty leasingowe (za okresy czerwiec-grudzień 2008 r.). Dla uproszczenia pominięto rozliczenia VAT. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 1.466,67 zł (wg stawki 20%). W wyniku przekwalifikowania umowy leasingu spółka wykazała zysk z lat ubiegłych w kwocie 45.833,31 zł.

Ewidencja księgowa w styczniu 2009 r.
 1. Środek trwały z tytułu umowy leasingu
  • Wn Środki trwałe 88.000 zł
  • Ma Pozostałe rozrachunki 88.000 zł.
 2. Korekta zobowiązania długoterminowego z tytułu umowy leasingu za 2008 r.
  • Wn Pozostałe rozrachunki 56.100 zł (88.000 zł - 18.600 zł - 7 x 1.900 zł)
  • Ma Rozliczenie wyniku finansowego 56.100 zł.
 3. Korekta odpisów amortyzacyjnych za 2008 r.
  • Wn Rozliczenie wyniku finansowego 10.266,69 zł (7 x 1.466,67 zł)
  • Ma Umorzenie środków trwałych 10.266,69 zł.
Fragment bilansu na 31grudnia 2009 r.
(w zakresie korekty wyniku z lat ubiegłych)

Pasywa
Zysk (strata) z lat ubiegłych 45.833,31 zł (56.100 zł - 10.266,69 zł).
Tekst opublikowany: 

25 marca 2010 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel