Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla kilku firm, których właścicielem jest ta sama osoba fizyczna

Autor: Przemysław Wojdyło

Dodano: 2 maja 2007

Pytanie: Czy biuro rachunkowe może poprowadzić księgi handlowe dla przedsiębiorcy (osoby fizycznej) dla działalności usługowej, którą zamierza rozpocząć i rozliczać odrębnie, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma prowadzone księgi handlowe dla aktualnie prowadzonej działalności produkcyjnej przez księgową na etacie? – pyta księgowa z Radomia.

Pytanie: Czy biuro rachunkowe może poprowadzić księgi handlowe dla przedsiębiorcy (osoby fizycznej) dla działalności usługowej, którą zamierza rozpocząć i rozliczać odrębnie, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma prowadzone księgi handlowe dla aktualnie prowadzonej działalności produkcyjnej przez księgową na etacie? – pyta księgowa z Radomia.


Odpowiedź: Informuję, że ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm., dalej: uor) nie ogranicza w żaden sposób możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych dla działalności gospodarczej osoby fizycznej dopiero co rozpoczętej.


Również przepisy regulujące działalność biur rachunkowych nie wprowadzają żadnych ograniczeń w możliwości prowadzenia ksiąg rachunkowych kilku firm, których właścicielem jest ta sama osoba fizyczna.


Z Pani pytania wynika, iż są to odrębne działalności gospodarcze prowadzone przez tą samą osobę fizyczną. Należy zatem pamiętać, iż taka osoba fizyczna rozliczając się z urzędem skarbowym z osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu musi w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L wykazać łącznie wszystkie swoje dochody, zarówno z firmy usługowej, jak i z firmy handlowej – dokonuje tego na załączniku do tych zeznań PIT-B.


Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 uor przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro,

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

a) jednostek budżetowych,

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

c) zakładów budżetowych,

d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej,

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów,

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.


Jednakże osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800.000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.


Podstawa prawna:
- art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm.),
- art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).


Autor: Przemysław Wojdyło, główny księgowy w jednej z poznańskich firm


Odpowiedź udzielona: 7 stycznia 2007 r.
Słowa kluczowe:
księgi rachunkowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel