Pracownikowi działu księgowości odmówiono brania udziału w drugim etapie rekrutacji

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 19 kwietnia 2012
Pytanie:  Pracownik księgowości (księgowy) złożył aplikację na stanowisko głównego Księgowego w firmie w której jest zatrudniony. Odesłano mu jego dokumenty i napisano, że jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w dalszym etapie rekrutacji i podano następujące powody:
  1. nie udokumentowanie 3 letniej praktyki w księgowości (pracownik pracuje w danej firmie ponad 3 lata na stanowisku księgowego, ostatnio na stanowisku p.o. głównego księgowego, a także w danych osobowych ma zaświadczenie, że wcześniej pracował w innej firmie 7 lat w dziale księgowości),
  2. oświadczenie nie spełniające wymogu ustawowego (zamiast: „Oświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych” pracownik napisał: „Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Oświadczam, że nie byłam karana za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie") 
Czy pracownik ma możliwość odwołania się od decyzji o nie zakwalifikowaniu go do dalszego procesu rekrutacji? Czy może wystąpić o możliwość uzupełnienia swojej aplikacji? Jeśli tak to na co ma się powołać i w jakim terminie? Nabór dotyczył jednostki budżetowej sektora finansów publicznych. Nie jest to jednostka samorządowa, tylko rządowa - konkretnie administracja zespolona przy urzędzie wojewódzkim.

Pracownikowi działu księgowości odmówiono brania udziału w drugim etapie rekrutacji. Czy może się odwołać od tej decyzji? Sprawdź odpowiedź eksperta.

Odpowiedź: 

Nabór kandydatów do pracy w administracji zespolonej podlega przepisom ustawy o służbie cywilnej. Stosownie do postanowień art. 26 ustawy o służbie cywilnej nabór kandydatów organizuje dyrektor generalny urzędu, który  ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej „Biuletynem urzędu”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem Kancelarii”.

Przepisy tej ustawy określają sposób i tryb przeprowadzania naboru, a także sposób informowania o kandydatach, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe oraz tryb i sposób pracy komisji powołanej w związku z przeprowadzanym naborem na wolne stanowiska pracy.

Warto podkreślić, iż ostateczna decyzja o wyborze kandydata należy do dyrektora generalnego urzędu, który niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii.

Przepisy tej ustawy nie przewidują jednak trybu odwoławczego od wyników naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej, bądź też od poszczególnych etapów przeprowadzanego naboru.

Wobec tego, brak jest możliwości odwołania się przez kandydata, który nie został zakwalifikowany do dalszego etapu. Decyzja, którą podejmuje komisja nie jest decyzją w rozumieniu przepisów kpa. Wobec powyższego nie jest zaskarżalna.

Kandydat nie może również domagać się umożliwienia mu uzupełnienia swojej aplikacji, gdyż w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy podany jest ostateczny termin do złożenia kompletnej aplikacji.

Tekst opublikowany: 

18 kwietnia 2012 r.

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel