Obowiązek utworzenia odpisu aktualizującego wartość należności

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Dodano: 6 listopada 2013
Pytanie:  Spółka zajmująca się handlem, dokonała sprzedaży towaru dla swojego odbiorcy. Wartość netto została zaliczona do przychodów podatkowych. Należność została zabezpieczona hipoteką. Spółka w związku z brakiem zapłaty za sprzedany towar, skierowała sprawę do sądu a następnie do komornika po uprawomocnieniu się wydanego nakazu. Czy na powyższą należność spółka powinna utworzyć odpis aktualizujący oraz czy będzie stanowił on koszt podatkowy?
Odpowiedź: 

W odniesieniu do zabezpieczonych należności, których odzyskanie jest wysoce prawdopodobne nie ma obowiązku dokonania odpisu aktualizującego.

Odpis aktualizujący wartość należności tworzy się m.in. w odniesieniu do należności, których odzyskanie jest wątpliwe. Zgodnie z art. 35b ust. 1 uor, do takich należności zaliczają się:

  1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości,
  2. należności od dłużników, których wniosek o upadłość został oddalony z uwagi na brak majątku,
  3. należności kwestionowanych lub takich, z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna (do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności),
  4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego,
  5. należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.

Z informacji podanych w pytaniu wynika, że dłużnik zalega z zapłatą spółce należności za sprzedany towar. Jednocześnie, należność ta została zabezpieczona hipoteką. W mojej ocenie, prawdopodobieństwo ściągnięcia należności, na której ustanowiono zabezpieczenie jest wysokie, nie ma więc w tym przypadku potrzeby tworzenia odpisu aktualizującego. Pośrednio wynika to również z treści art. 35b ust. 1 pkt 3 uor, zgodnie z którym aktualizacji zaległej należności dokonuje się do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odnosząc się więc do pytania, uważam że zgodnie z przepisami uor, spółka nie ma w opisanym przypadku obowiązku tworzenia odpisu aktualizującego. Trzeba jednak podkreślić, że w opisanym przypadku istotną rolę grać będą również zapisy polityki rachunkowości przyjętej w firmie.

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywa w spółce doradztwa podatkowego. Autor publikacji z pogranicza prawa gospodarczego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel