Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Niepoddanie sprawozdania badaniu - zobacz, co Ci grozi!

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 12 marca 2009
Pytanie:  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (księgi handlowe). Pomimo spełnienia wszystkich zawartych w art. 64 uor warunków, sprawozdanie finansowe jednostki nie zostało poddane badaniu. Jakie  konsekwencje może ponieść jednostka za niedopełnienie tego obowiązku? Czy można dokonać badania za rok poprzedni, czyli 2007 r.? Czy w chwili obecnej można jeszcze podpisać umowę o badanie sprawozdania za 2008 r.?
Odpowiedź: 

Niepoddanie sprawozdania badaniu zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności.

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:
  1. nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych,
  2. niesporządzania sprawozdania finansowego, sporządzania go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych – podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do 2 lat, albo obu tym karom łącznie.

Powyższe wynika z art. 77 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor).

Art. 79 uor dotyczy odpowiedzialności związanej z niepoddaniem sprawozdania finansowego badaniu, nieudzielaniem lub udzielaniem niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyjaśnień i oświadczeń biegłemu rewidentowi, nieskładania rocznego sprawozdania finansowego do ogłoszenia, nieskładania rocznego sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności jednostki we właściwym rejestrze sądowym, prowadzenia działalności usługowej w zakresie ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień, prowadzenia usługowej działalności w zakresie rachunkowości bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

W uor nie określa się wysokości kar, gdyż może je wymierzyć sąd.

Jednak niepoddanie sprawozdania badaniu zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności  Sprawy, o których mowa w art. 79 uor, zgodnie z Kodeksem postępowania karnego rozpatruje się w trybie uproszczonym. Oskarżenie może być wniesione przez policję, urzędy skarbowe i inspektorów kontroli skarbowej na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również spraw zleconych tym organom (Dz.U. nr 108, poz. 1019 ze zm.).

Dlatego należy podpisać umową o badanie sprawozdania za rok 2008 z jednoczesnym badaniem roku 2007.

Tekst opublikowany: 

12 marca 2009 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel