Kwotę korekty powinno się ująć w tym samym okresie, w którym osiągnięto przychód

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 11 marca 2015
Pytanie:  Proszę o udzielenie informacji z zakresu dotyczącego faktur korygujących. W 2015 r. otrzymaliśmy zwroty towarowe dotyczące roku 2014 i 2013. Faktury korygujące wystawione zostały w lutym 2015. Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych ww. dokumenty. Czy faktury księgujemy w 2015 roku i na podstawie dokumentu PK korygujemy rok 2014? Na jakich kontach dokonujemy zapisów.
Odpowiedź: 

Jeżeli księgi rachunkowe są nadal otwarte należy bilansowo skorygować rok 2014.

Choć ustawa o rachunkowości, podobnie jak ustawy podatkowe, nie określa wprost, kiedy należy ująć wynikającą ze zwrotu towarów korektę w księgach rachunkowych, jednak mając na uwadze zasady rachunkowości (zasada memoriału, ostrożności oraz współmierności przychodów i kosztów) kwotę korekty powinno się ująć w tym samym okresie, w którym osiągnięto przychód.

W przypadku znaczących kwot księgowanie korekt w datach przyjętych dla celów podatkowych mogłoby zniekształcić sprawozdanie finansowe.

Zaksięgowanie korekty „wstecz” nie będzie możliwe, jeżeli zwrot towarów nastąpi już po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Jeśli kwota takiej korekty nie jest istotna bądź jeśli kwoty korekt w poszczególnych okresach sprawozdawczych są porównywalne, to ich ujęcie w księgach rachunkowych może następować w datach faktycznego zwrotu towarów (a zatem analogicznie jak korekty podatkowe).

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Taki sposób postępowania pozwoli na zachowanie współmierności przychodów i kosztów związanych z poniesioną stratą w składnikach majątku. odszkodowania zwrot towarów nastąpi wówczas zapisem:

1. PK - zarachowanie korekty przychodów ze sprzedaży dotyczącej roku 2014 i 2013, w związku z ich zwrotem w 2015 r:

 • Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
 • Wn konto „Sprzedaż towarów”

2. Równolegle do poz. 1 - współmierne do korekty przychodów zarachowanie korekty kosztów:

 • Wn konto „Rozliczenie zakupu”
  (saldo debetowe tego konta jest na dzień bilansowy traktowane na równi z zapasami), 
 • Ma konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)”.

3. Zwrot niesprzedanych kompletów (na podstawie dowodu ich przyjęcia do magazynu towarów):

 • Wn konto "Towary",
 • Ma konto "Rozliczenie zakupu".

4. Faktura korygująca wystawiona przez sprzedawcę w związku ze zwrotem towarów:

   a) zmniejszenie sprzedaży:

 • Wn konto "Rozliczenie zakupu";

   b) zmniejszenie VAT należnego:

 • Wn konto "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego";

   c) zmniejszenie należności od nabywcy:

 • Ma konto "Rozrachunki z odbiorcami".

Jednocześnie w tym miesiącu jednostka zmniejszy przychody podatkowe okresu bieżącego netto sprzedaży  i skoryguje koszty uzyskania przychodów o wartość sprzedanych towarów.

Ważne Natomiast zgodnie z przepisami podatkowymi wystawienie faktury korygującej w związku ze zwrotem towarów, w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, koryguje jedynie jego wysokość. Faktura korygująca powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży towaru.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) należne przychody związane z działalnością gospodarczą mogą ulec zmniejszeniu m.in. o wartość zwróconych towarów, co skutkuje obowiązkiem dokonania korekty wielkości tych przychodów.

W związku z powyższym, datą powstania przychodu będzie dzień wystawienia faktury pierwotnej. W konsekwencji faktura korygująca wielkość przychodu należnego powinna być rozliczona w dacie pierwotnej faktury, bowiem jej wystawienie odnosi się wyłącznie do uprzednio wykazanych przychodów. Z tych względów rozpoznawania korekty przychodów „na bieżąco” jest nieprawidłowe.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel