Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Kto może prowadzić kpir?

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 11 lutego 2011
Pytanie:  Czy mając wykształcenie technik rachunkowości i nie posiadając certyfikatu mogę osobie fizycznej prowadzić PKPiR na umowę o dzieło?
Odpowiedź: 

Możliwe jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) przedsiębiorcy przez osobę fizyczną nieposiadającą uprawnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Jednakże prowadzenie w taki sposób PKPiR odbywa się wówczas całkowicie na rachunek i ryzyko przedsiębiorcy

Ograniczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczą w praktyce osób prowadzących działalność gospodarczą - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą.

Działalność tą mogą wykonywać:

1) przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. certyfikowani księgowi, osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta, lub doradcy podatkowego,

2) pozostali przedsiębiorcy, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Osoby nieposiadające wskazanych wyżej uprawnień lub certyfikatów mogą przy wykonywać czynności polegające na prowadzeniu ksiąg, ale pod warunkiem zapewnionego stałego i bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem tych czynności przez uprawnione osoby do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tj. pod nadzorem certyfikowanego księgowego, biegłego rewidenta, lub doradcy podatkowego).

Prowadzenie samej podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez osobę nieprowadzącą działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest dopuszczalne, gdyż prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zarazem nie może być zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pamiętać jednak należy, że w tej sytuacji w pełni odpowiedzialną osobą przed organami skarbowymi będzie przedsiębiorca, który zlecił prowadzenie księgi osobie trzeciej.

Samodzielnie w imieniu podatnika księgę przychodów i rozchodów może, bowiem prowadzić tylko biuro rachunkowe - tj. przedsiębiorca uprawniony na podstawie odrębnych przepisów cyt. wyżej do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie.

Oczywistym jest, że księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika, jako jego siedziba, chyba, że przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego. W praktyce osoba prowadząca księgę powinna dokonywać zapisów u przedsiębiorcy i nie powinna wykonywać czynności księgowych np. u siebie w domu.

Podstawa prawna: 

- art. 76a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- art. 24a ust. 1 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.),
- § 3 pkt 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

20 stycznia 2011 r.

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel