Księgowanie zwrotu kosztów wybudowania środka trwałego

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 7 listopada 2013
Pytanie:  Poniosłam nakłady na wybudowanie środka trwałego. Został oddany do użytku, podpisano umowę na świadczenie usług. Dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Ponieważ odbiorca przestał prowadzić swoja działalność i nie korzysta z naszego środka trwałego, wystąpiono do sądu o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie tego środka. Sąd zasądził zwrot tych kosztów. Jak zaksięgować wyrok? Czy koszty sądowe są KUP?
Odpowiedź: 

Zwrot kosztów należy docelowo zaksięgować jako pozostałe przychody operacyjne. Jednak zgodnie z art. 7 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.) należy ujmować tylko takie pozostałe przychody operacyjne, które są zrealizowane. W związku z tym wyrok sądu w części dotyczącej zwrotu kosztów należy ująć: Wn „Pozostałe rozrachunki” (należność) oraz Ma „Odpisy aktualizujące rozrachunki”. Po otrzymaniu zapłaty (Wn „Rachunki bankowe”, Ma „Pozostałe rozrachunki”) będą ujęte pozostałe przychody operacyjne, czyli Wn „Odpisy aktualizujące rozrachunki”, Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Druga część pytania dotyczy odpowiedzi, czy koszty sądowe są koszami uzyskania przychodów. Generalnie można stwierdzić, że tak, jeżeli jest poniesiony (w tym wypadku opłacony) i nie został wyłączony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Można tym miejscu przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 kwietnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-121/11/AP: "(…) uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę w związku z postępowaniem sądowym, mogą być, co do zasady, rozpoznane jako koszty podatkowe, w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem niezbędnym jest oczywiście wykazanie, że między wydatkami a zamierzonym przychodem istniał związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że wydatki te były uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, i że w rezultacie ich poniesienia Wnioskodawca mógł oczekiwać zwiększenia swoich przychodów, względnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Konieczne zatem będzie wykazanie, że były one obiektywnie rzecz ujmując - racjonalne co do zasady i co do wielkości".

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel