Księgowanie karty MOTO Biznes

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 20 maja 2013
Pytanie:  Szef założył Kartę Kredytową MOTO Biznes. Na której jest ustalony limit 5000 zł. Tą kartą posługuje się pracownik, płacąc nią a potem szef zwraca z konta firmowego na kartę kredytową. Dodatkowo występują zwroty za zakupy na stacjach paliw stanowiące przychód posiadacza karty. Jak prawidłowo księgować powyższą sytuację . Czy rachunek karty kredytowej potraktować jako Inne rachunki bankowe? Jak ten limit zaksięgować? Zwroty traktować jako pozostałe przychody operacyjne czy przychody finansowe, które podlegają opodatkowaniu?
Odpowiedź: 

Z treści pytania domyślam się, że prowadzicie Państwo księgi rachunkowe. Karta kredytowa podczepiona jest do osobnego rachunku bankowego i ten rachunek bankowy należy traktować w sposób analogiczny do innych rachunków bankowych. Limit wynikający z karty kredytowej nie stanowi Państwa zobowiązania i nie podlega ewidencji w księgach rachunkowych spółki. Państwa zobowiązaniem będzie kwota faktycznie wykorzystanego limitu. Zwrot należy traktować jako przychód finansowy, który podlega opodatkowaniu.

Limit wynikający z umowy na prowadzenie karty kredytowej uprawnia Państwa do wykorzystania kredytu do określonego poziomu. Nie oznacza to, że faktycznie limit ten zostanie w pełni wykorzystany. Zatem sam limit nie jest zobowiązaniem. Będzie nim natomiast kwota faktycznie wykorzystanego kredytu. I ona powinna podlegać ewidencji w księgach rachunkowych. Zwrot wydatków nie jest warunkowany jedynie posiadaniem karty kredytowej. Dodatkowym elementem warunkującym otrzymanie zwrotu jest realizacją wydatków na paliwo (za pomocą tej karty). Jednak ekonomicznym celem banku jest obniżenie opłaty za kartę kredytową oraz odsetki od wykorzystanego limitu. Powiązanie zwrotu z wydatkami na paliwo ma jedynie charakter marketingowy.  Ponieważ opłata za kartę kredytową oraz odsetki stanowią koszty finansowe, ich częściowy zwrot będzie stanowił przychody finansowe.

Na gruncie podatku dochodowego istnieją dwie możliwości. Po pierwsze zwrot wydatków na nabycie paliwa można uznać za podlegający opodatkowaniu przychód z działalności gospodarczej. Po drugie zwrot ten może zostać uznany za premię pieniężna. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. I FPS 2/12 wydanej w składzie siedmiu sędziów premię pieniężną należy traktować jako posprzedażowy rabat, która koryguje wartość wcześniej zaewidencjonowanego kosztu. Przyjmując takie stanowisko, należałoby skorygować koszt uzyskania przychodu o wartość otrzymanego zwrotu (premii). Obecnie trwa spór pomiędzy organami skarbowymi a bankami odnośnie podatkowego ujęcia zwrotu. Niektóre banki traktują zwrot jako sprzedaż premiową co jest istotne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Organy podatkowe uznają natomiast zwrot jako przychód podlegający opodatkowaniu. Wydaje się, że zastosowanie tego drugiego rozwiązania jest bezpieczniejsze dla podatników.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel