Księgowanie darów książek w bibliotece

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 11 marca 2014
Pytanie:  Jak powinno wyglądać księgowanie darów książek w bibliotece?
Odpowiedź: 

Par 6 ust 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) wskazuje, że jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane między innymi książki i inne zbiory biblioteczne.

Zatem biorąc pod uwagę te zapisy księgowanie otrzymanych w darowiźnie książek i ich umorzenia powinno przebiegać zapisami

  1. Otrzymanie książek

Wn 014 - Zbiory biblioteczne

Ma 840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

  1. Ujęcie umorzenia

Wn 401 - Zużycie materiałów i energii, ( bo odpis jednorazowy a nie w czasie)

Ma 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

  1. Rozliczenie RMP

840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

760 - Pozostałe przychody operacyjne

Pominięcie konta 840 nie powinno być jednak uznane za błąd.

Par 6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) Art. 41 ust 1 i 2  ustawy z 29 września 1994 r p rachunkowości ( Dz. U z 2013 r poz. 330 ze zm.)
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel