Koszty wynagrodzeń i ZUS w kontraktach długoterminowych

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 5 marca 2015
Pytanie:  Nasza Firma wykonuje prace zlecone – kontrakty terminowe w okresie od 2 do kilku miesięcy, do wykonania których zakupione urządzenia i materiały księguje na koncie 311. Dopiero w momencie ukończenia zlecenia/kontraktu  i wystawienia faktury sprzedaży, przeksięgowuje zużyte – wydane  materiały i urządzenia do danej usługi w koszty. Co z wynagrodzeniem i składkami ZUS od tego wynagrodzenia za godziny, w których pracownicy wykonywali te zlecenia/kontrakty? Czy można je od razu zaksięgować w koszty w miesiącu naliczenia i terminowej wypłaty wynagrodzenia, czy też analogicznie jak urządzenia i materiały, należy je  „zawiesić" np. na koncie 650 i rozliczyć w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury sprzedaży? Może zaksięgować je jako koszty rachunkowe NKUP i przeksięgować w koszty podatkowe SKUP w momencie wykonania usługi i wystawienia faktury sprzedaży? Jak prawidłowo powinniśmy to księgować? Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. Jak będzie w tym przypadku?
Odpowiedź: 

Odnośnie kosztów wynagrodzeń i narzutów społecznych obowiązuje przepis szczególny.

Regulacje zasad rachunkowości odnośnie kontraktów długoterminowych reguluje ustawa o rachunkowości. Zgodnie z art. 34a ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), dalej: uor. Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego - po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych - ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień zaawansowania usługi mierzy się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody:

  1. udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi,
  2. liczbą przepracowanych godzin bezpośrednich wykonania usługi,
  3. na podstawie obmiaru wykonanych prac,
  4. inną metodą

– jeżeli wyrażają w sposób wiarygodny stopień zaawansowania usługi

Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez jednostkę, wpływają na wynik finansowy jednostki za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły – art. 34b ust. 1 uor.

Zatem przychody z wykonania niezakończonej usługi, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych – powinniście Państwo ustalać proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Wówczas w zależności jaki rachunkowo przychód jest należny – w takiej proporcji powinien znajdować się w RZiS. Różnica pomiędzy kosztami faktycznie poniesionymi a kosztami wpływającymi na wynik finansowy Jednostki zaliczana jest do rozliczeń międzyokresowych.

Ze względu na występowanie różnic przejściowych w związku z różnym momentem powstania przychodów i kosztów w omawianych umowach jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ust.1 uor.

Natomiast jak wspomniano wynagrodzenia oraz narzuty podlegają przepisom szczególnym pod względem podatkowym. I tak zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), dalej: ustawa o CIT.

koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Oznacza to, że koszty wypłaconych terminowo wynagrodzeń zawarte w produkcji budowlanej w toku na 31 grudnia 20xx r. stają się kosztami zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych w momencie uzyskania przychodu.

Natomiast proszę zwrócić uwagę na art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, mówiący ze należności z tytułów, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone przez zakład pracy stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku łączącego strony. Wówczas należy zaliczyć koszty wypłaconych terminowo za rok wynagrodzeń do kosztów podatkowych danego roku, mimo że produkcja w toku stanie się kosztem dla celów bilansowych w momencie uzyskania przychodu z realizowanej usługi.

Zdaniem autora art. 15 ust. 4g ustawy o CIT jest przepisem szczególnym dotyczącym zaliczenia wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów (pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony) i powinien być zastosowany przez przed przepisem art. 15 ust. 4 ustawy o CIT dla uznania za koszt uzyskania przychodów.

Zatem reasumując całość kosztów wynagrodzenia pracowników wypłacanych w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne.

Natomiast bilansowo wspominano powyżej.

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel