Konwersja długu na udziały

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Spółka posiada zobowiązania dotyczące dostaw i usług, weksli, pożyczek. W jaki sposób dokonuje się konwersji długu na udziały oraz jakie są obowiązki podatkowe i księgowe z tego tytułu?

Jakie obowiązki podatkowe i księgowe powoduje konwersja długu na udziały?

Odpowiedź: 

Konwersję długu na udziały najczęściej księguje się na podstawie uchwały właścicieli albo postanowienia układu zatwierdzonego przez sąd. Kapitały własne powstałe z zamiany zobowiązań i pożyczek na udziały wykazuje się w wartości nominalnej zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji. Zabieg taki wymaga więc podwyższenia kapitału zakładowego, które może nastąpić przez utworzenie nowych udziałów lub objęcie udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej. Podwyższenie kapitału zakładowego podlega PCC według stawki 0,5%.

Konwersja długu - podstawa księgowania

Zgodnie z art. 10 ust. 1 uor sposób księgowania operacji gospodarczych stosowany w konkretnej jednostce powinien być opisany w dokumentacji polityki rachunkowości. Konwersję długu na udziały najczęściej księguje się na podstawie uchwały właścicieli albo postanowienia układu zatwierdzonego przez sąd (art. 504 i 514 upun).

Podwyższenie kapitału zakładowego

Zgodnie z art. 36 ust. 2c uor kapitały własne powstałe z zamiany zobowiązań i pożyczek na udziały wykazuje się w wartości nominalnej zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji. Zabieg taki wymaga więc podwyższenia kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez utworzenie nowych udziałów, które obejmie wspólnik - wierzyciel, w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn. akt FSK 1408/04).

Możliwe jest także objęcie udziałów po cenie wyższej od wartości nominalnej. Nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

PCC

Za zmianę umowy spółki z o.o. na gruncie upcc uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki. Oznacza to, że podwyższenie kapitału zakładowego podlega PCC, a stawka podatku wynosi 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b upcc), natomiast nie podlega opodatkowaniu zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Zapis księgowy

Księgowania mogą przebiegać następująco:

 1. PK - zamiana pożyczki na udziały:

  a) Naliczenie należnych udziałowcom o ile nie były naliczane sukcesywnie
  • Wn Koszty finansowe
  • Ma Pozostałe rozrachunki - Konta imienne udziałowców - rozrachunki z tytułu pożyczki,
  b) Przeksięgowanie zobowiązania z tytułu pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami na konto przeznaczone do ewidencji rozrachunków z udziałowcami z tytułu wkładów na kapitał 
  • Wn Pozostałe rozrachunki - Konta imienne udziałowców - rozrachunki z tytułu pożyczki
  • Ma Pozostałe rozrachunki Konta imienne udziałowców - rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał zakładowy).
 2. PK - zaksięgowanie podwyższenia kapitału zakładowego - pod datą wpisu do rejestru sądowego:
  • Wn Pozostałe rozrachunki - Konta imienne udziałowców - rozrachunki z tytułu wkładów na kapitał zakładowy
  • Ma Kapitał zakładowy.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel