Jakie koszty zwiększają wartość początkową przedmiotu leasingu?

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Dodano: 14 kwietnia 2010
Pytanie:  Firma zawarła w lutym 2010 r. umowę leasingu operacyjnego podatkowo, natomiast rachunkowo jest to leasing finansowy. Płatności rat leasingowych zgodnie z umową rozpoczniemy od kwietnia 2010 r. W lutym zapłaciliśmy prowizję, która zwiększy nam wartość początkową środka trwałego. Leasingowane środki trwałe zostaną wprowadzone do naszej ewidencji już po zapłacie raty leasingowej. Czy część odsetkowa raty leasingowej powiększa wartość początkową środka trwałego do momentu wprowadzenia go do ewidencji?
Odpowiedź: 

Część odsetkowa raty leasingowej zapłacona do momentu przyjęcia środka trwałego do używania, w przypadku opisanym w pytaniu, nie powiększa wartości środka trwałego.

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) nie określa szczegółowych rozwiązań w sprawie wyceny, jak i ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i zobowiązań, które wynikają z umów leasingowych. Stąd też w takim przypadku jednostka może stosować rozwiązania określone w Krajowych Standardach Rachunkowości. Właściwym standardem dla przypadku poruszonego w pytaniu jest  Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 - „Leasing, Najem, Dzierżawa” z 11 marca 2008 r., opublikowany w Dz.Urz. MF z 2008 r. nr 4 poz. 35.

Uwzględniając postanowienia pkt VI.2 KSR wartość początkową przedmiotu leasingu finansowego, stanowiącą odpowiednik ceny jego zakupu, ustala się jako niższą spośród:
  • wartości rynkowej przedmiotu leasingu, ustalonej na moment rozpoczęcia leasingu, lub
  • wartości bieżącej opłat leasingowych, ustalonej za pomocą stopy procentowej leasingu lub stopy procentowej korzystającego.

Wartość początkową przedmiotu leasingu zwiększają poniesione przez korzystającego bezpośrednie koszty zawarcia umowy, montażu, przystosowania i inne podobne.

Gdyby więc przedmiot umowy wymagał montażu, a finansujący obciąża korzystającego opłatami z tytułu leasingu (również za ten okres) finansowego, począwszy od momentu dostarczenia przedmiotu leasingu, obejmującymi część kapitałową i część odsetkową, to wówczas część odsetkowa opłat leasingowych naliczona od momentu przyjęcia przedmiotu umowy do użytkowania, zwiększałaby wartość początkowa przedmiotu leasingu (pkt VI.4 KSR nr 5).

Ponieważ środek trwały będący przedmiotem leasingu opisany w pytaniu nie wymaga montażu, a opóźnienie wprowadzenia go do ewidencji wynika wyłącznie z opóźnienia w jego produkcji, brak jest uzasadnienia do zastosowania rozwiązania wynikającego z pkt VI.4 KSR nr 5, o czym mowa powyżej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy podatkowe nie zabraniają, aby strony umowy się umówiły, że rata leasingowa w danym miesiącu będzie składała się wyłącznie ze spłaty wartości początkowej przedmiotu leasingu lub wyłącznie z części odsetkowej. Stąd też jednostka może rozważyć wariant, w którym strony ustalą, iż do czasu dostarczenia  autobusu finansujący będzie obciążał korzystającego wyłącznie ratą leasingową obejmującą wyłącznie spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu.

- art. 10 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223),
- pkt VI. 2 i VI. 4 załącznika do uchwały nr 2/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 marca 2008 r., (Dz.Urz. MF z 2008 r. nr 4, poz. 35).
Tekst opublikowany: 

7 kwietnia 2010 r.

adwokat Wojciech Rudzki

Autor: Elżbieta Gaździk

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główny księgowy samorządowej jednostki budżetowej. W samorządowej jednostce budżetowej pracuje od 1989 r. - przez cały okres zatrudnienia miała do czynienia z zagadnieniami związanymi ze sferą finansów publicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Zajmowała się kosztorysowaniem inwestycji, ich rozliczaniem, udzielaniem zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel