Jak zaksięgować zapłatę za należności licencyjne?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 5 czerwca 2012
Pytanie:  W dniu 30 listopada 2011 r. wystawiliśmy fakturę za należności licencyjne na kwotę 10.000 USD. W Tajlandii został pobrany podatek u źródła od opłat licencyjnych w wysokości 15%. Wobec powyższego kontrahent uiścił zapłatę za wystawioną przez nas fakturę pomniejszając jej wartość o kwotę podatku u źródła w wysokości 15%. Kwota podatku została uiszczona w miejscowej walucie w batach w dniu 7 lutego 2012 r. a my otrzymaliśmy od kontrahenta dokument potwierdzający zapłatę podatku. W związku z zapłatą podatku w kraju świadczenia usług licencyjnych tj. w Tajlandii kontrahent pomniejszył zapłatę za fakturę o kwotę podatku u źródła po przeliczeniu na USD. Otrzymaliśmy więc kwotę 8.500 USD w dniu 7 lutego 2012 r. Jak należy zaksięgować tę operację?

Należności licencyjne to wszelkiego rodzaju należności otrzymane jako należność lub należności za przeniesienie własności lub wykorzystywanie bądź prawo do wykorzystywania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, lub taśmami dla telewizji lub radia, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru albo modelu, tajemnicy lub technologii produkcyjnej, albo za wykorzystanie lub prawo wykorzystania informacji związanych z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Zwróć uwagę na ujęcie księgowe.

Odpowiedź: 

Ujęcie operacji na kontach zaprezentowano poniżej.

Definicja należności licencyjnych

Należności licencyjne to wszelkiego rodzaju należności otrzymane jako należność lub należności za przeniesienie własności lub wykorzystywanie bądź prawo do wykorzystywania prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, lub taśmami dla telewizji lub radia, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru albo modelu, tajemnicy lub technologii produkcyjnej, albo za wykorzystanie lub prawo wykorzystania informacji związanych z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Opodatkowanie przychodów z należności licencyjnych

Ustalając rozliczenie powyższej umowy należy zaznaczyć, że istnieje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Bangkoku w dniu 8 grudnia 1978 r. (Dz.U. z 1983 r. nr 37, poz. 170) oraz Oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1983 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1983 r. nr 37, poz. 171). Zgodnie z par. 12 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należności licencyjne powstające w umawiającym się państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie będą opodatkowane w tym drugim państwie. W świetle wyżej wskazanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z par 2 został pobrany podatek u źródła w wysokości 15% kwoty brutto innych należności licencyjnych. Oznacza to, że przychody z należność licencyjnych są przychodami uzyskiwanymi poza terytorium RP.

W świetle art. 20. ust 1 updop, jeżeli podatnicy osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3 updop, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.

Odliczenie podatku zapłaconego w obcym państwie

Jak zatem wynika z art. 20 ust. 1 updop odliczenie podatku zapłaconego w obcym państwie może nastąpić przy łącznym wystąpieniu następujących przesłanek:

 • podatek zapłacony w obcym państwie odlicza się w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dochody (przychody) osiągnięte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające w obcym państwie opodatkowaniu łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podatek zapłacony w obcym państwie odlicza się od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów za rok podatkowy,
 • odliczenie następuje w kwocie równej podatkowi zapłaconemu w obcym państwie z tym, że kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.
Przy czym, aby określić wielkość tego odliczenia kwotę podatku zapłaconego w obcym państwie oraz osiągniętego dochodu (przychodu) przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty tego podatku lub dzień osiągnięcia dochodu (przychodu). Wynika to z art. 20 ust. 8 updop.

Ujęcie księgowe

W celu rzetelnego zaprezentowania powyższych zdarzeń w księgach rachunkowych należy ująć operacje gospodarcze następująco:

 1. Ujecie przychodu ze sprzedaży praw licencyjnych - kwota przychodu 10.000 USD przeliczona po kursie z dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu - według Tabeli nr 230/A/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. wartość dolara to 3,3924 zł:
  • Wn Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 33.924 zł,
  • Ma Przychody ze sprzedaży 33.924 zł.
 2. Otrzymanie zapłaty na rachunek walutowy spółki wg kursu średniego NBP z dnia 6 lutego 2012 r. - według Tabeli nr 25/A/2012 z dnia 6 lutego 2012 1 dolar wart był 3,2084 zł:
  • Wn Rachunek walutowy 27.271,40 zł,
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 27.271,40 zł.
   1. Ujecie różnic kursowych 8.500 (3,3924 - 3,2084)= 1564 zł:
 • Wn Koszty finansowe,
 • Ma Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi.
  1. Ujęcie pobranego podatku przez kontrahenta tajlandzkiego - według Tabeli nr 25/A/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. 1 bat był wart 0,1038 zł - proszę przeliczyć z uwzględnieniem ilości batów podanych przez kontrahenta:
   • Wn Rozrachunki z urzędem skarbowym,
   • Ma Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi.
 1. Ujęcie różnic kursowych pomiędzy 1.500 USD zarachowaną jako należności od kontrahenta zagranicznego a wartością podatku przez niego zapłaconą - tu w zależności od wartości będą to albo przychody finansowe albo koszty finansowe. Wykorzystany będzie kurs bata według Tabeli nr 25/A/2012 z dnia 6 lutego2012 - 0,1038 zł.
- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223ze zm.);
- art. 20. ust. 1, ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.);
- umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Bangkoku w dniu 8 grudnia 1978 r. (Dz.U. z 1983 r. nr 37, poz. 170);
- oświadczenie rządowe z dnia 18 maja 1983 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1983 r. nr 37, poz. 171).
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel