Jak udokumentować operacje kasowe?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 12 czerwca 2012
Pytanie:  Mam pytanie dotyczące ewidencji obrotu kasowego. Czy w kasie pod raportem kasowym pozostaje oryginał dokumentu, czy też kopia, przyjmując, że kasa jest prowadzona ręcznie?
Odpowiedź: 

Zasady i tryb przeprowadzania operacji kasowych, sposób ich udokumentowania oraz zasady obiegu dokumentów kasowych i ich przechowywania może być określony w instrukcji kasowej lub wynikać z instrukcji obiegu dokumentów.

Operacje kasowe powinny być udokumentowane:

 1. źródłowymi dokumentami kasowymi, takimi jak: listy płac, wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, rachunki i faktury zewnętrzne, dowody wpłat na rachunki bankowe itp.;
 2. zastępczymi dowodami kasowymi, które wystawiane są w przypadku braku dokumentu źródłowego. Występują one jako dowody wpłaty gotówki do kasy (KP) i wypłaty gotówki z kasy (KW).
Dowód wpłaty KP (podobnie jak KW - kasa wypłaci) jest zastępczym dowodem kasowym, który potwierdza wpłatę gotówki (np. należność za fakturę). Wystawia go kasjer w dacie wpływu gotówki do kasy. Powinien on zawierać:
  • informacje o wpłacającym,
  • datę wpływu gotówki,
  • numer dowodu KP, 
  • tytuł dokonywanej wpłaty,
  • kwotę wpłaty (także wypisaną słownie), 
  • oznaczenie dowodu w raporcie kasowym (numer i pozycję, pod którą wpisano wpłatę do raportu kasowego),
  • podpis co najmniej kasjera przyjmującego gotówkę.
W przypadku dowodu KP, który jest potwierdzeniem przyjęcia gotówki, oryginał powinien być przekazany wpłacającemu, bowiem to na nim ciąży potem obowiązek udowodnienia, że takiej wpłaty dokonał.

Prawo do żądania pokwitowania wynika z art. 462 § 1 kc. Przewiduje on, że dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Skutki odmowy wydania pokwitowania określone są w art. 463 kc. Jeżeli wierzyciel odmawia pokwitowania, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. W razie powstrzymania się z zapłatą z powodu odmowy wydania pokwitowania nie będzie można naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel