Jak prawidłowo zaewidencjonować przekazanie nagród dla pracowników z wieloletnim stażem?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 grudnia 2011
Pytanie:  W związku z długoletnim stażem w firmie niektórym pracownikom ufundowano z funduszu socjalnego prezenty w postaci zegarków (cena brutto 1.064 zł) oraz imienne bony wypoczynkowe o wartości 3.000 zł. Uprzejmie proszę o podanie, jak prawidłowo zaewidencjonować przekazanie tych nagród, jakiemu opodatkowaniu (PIT, VAT jakiej wysokości) podlega dana operacja, czy  należy odprowadzić składki ZUS? Jak zaksięgować tę operację? Czy przekazane pracownikom dyplomy stanowią koszt uzyskania przychodów?

Przekazanie pracownikom świadczeń sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych rodzi przede wszystkim skutki z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników i pracodawcy jako płatnika.
Jakie to skutki podatkowe? Upewnij się.

Odpowiedź: 

Tak, przekazanie dyplomów - jeśli zostały sfinansowane ze środków obrotowych, to nakład na ich nabycie jest kosztem uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof są to koszty pośrednio związane z zachowaniem źródła przychodu.

Przekazywane prezenty nie będą stanowiły dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodów, dlatego że to odpisy na zfśs, przy spełnieniu warunku przelania środków na wyodrębniony rachunek bankowy, są kosztem uzyskania przychodów. Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt 7 updof.

Oznacza to, że  kosztem był kiedyś dokonany i przekazany na wyodrębniony rachunek odpis na fundusz, a nie obecnie prezent.

Wykorzystanie środków funduszu należy ująć zapisami:

 1. Faktura za zakup zegarków
  • Wn Rozliczenie zakupu
  • Wn VAT naliczony
  • Ma Rozrachunki z dostawcami.
 2. Zarachowanie wartości prezentów jako wykorzystanie ZFŚS
  • Wn Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Ma Rozliczenie zakupu.
 3. Zapłata dostawy z rachunku ZFSŚ
  • Wn Rozrachunki z dostawcami
  • Ma Rachunek bankowy ZFŚS.

VAT

Powyższe księgowanie zostało przedstawione przy założeniu, jakie ostatnio prezentowane jest w interpretacjach indywidualnych - a mianowicie iż prowadzenie Funduszu świadczeń socjalnych wiąże się z działalnością opodatkowaną podmiotu. Taki pogląd np. został zaprezentowany m.in. w interpretacji indywidualnej Sygnatura IPPP1/443-850/11-2/AP Data 2011.08.26 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie będącej odpowiedzią na  wniosek z 30 maja 2011. Czytamy w niej „(…) Okoliczność, że pracodawca wykonuje czynności administratora funduszu, nie przesądza o niewykonywaniu tym samym przez tegoż pracodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (z tytułu wykonywania tych czynności).

Wskazania wymaga, iż nałożenie na pracodawcę w art. 10 ustawy o ZFŚS obowiązku administrowania środkami Funduszu, nie zmienia faktu, że właścicielem Funduszu i zgromadzonych na nim środków postaje pracodawca. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 663/98.

Zatem, nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy, iż Spółka działając jako administrator środków Funduszu nie może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług…

Zgodnie z art. 86 ust. 1 powołanej ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

Wcześniej powszechne były stanowiska opierające się na wyroku z dnia 2 września 2008 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. I FSK 1076/07, w którym sąd potwierdził, iż podmiot administrujący środkami ZFŚS nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, oraz wyroku NSA z 22 października 2010 r. (I FSK 1727/09), w którym sąd zaznaczył dodatkowo, że samo posłużenie się w definicji art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS pojęciem „pracodawcy” jako podmiotu świadczącego usługi w ramach działalności socjalnej nie może przesądzać o jego statusie prawnopodatkowym w podatku od towarów i usług.

Przychód ze stosunku pracy

W świetle art. 12 ust. 1 updof przychodem pracownika ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Czyli otrzymane nagrody stanowią przychód ze stosunku pracy.

Jednak proszę zauważyć, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 67 updofzwolnione z opodatkowania są przychody otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zwolnienie to dotyczy rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Przy czym  rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Taka regulacja oznacza, iż od wartości zegarka, powyżej limitu rocznego, należy obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

A co z bonem wypoczynkowym?

Jeśli chodzi o bon wypoczynkowy, to nie jest on świadczeniem rzeczowym ani nie jest świadczeniem pieniężnym, zatem cała wartość podlega opodatkowaniu. W treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyraźnie wyłączył ze zwolnienia bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi stwierdzając, iż nie są one świadczeniami rzeczowymi.

Należy zauważyć, iż bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi nie są również świadczeniami pieniężnymi, gdyż pieniądz jest prawnie określonym, powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, który może wyrażać, przechowywać, przekazywać wartość dóbr i usług i którego wartość powinna być ściśle związana z wartością produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju (definicja pieniądza wg Gustawa Schmöllera). Pieniądz jest to ustalony po przez władze państwowe prawny środek płatniczy, zależny w swej sile nabywczej od społecznego wkładu pracy wnoszonego przez posiadacza pieniądza do gospodarstwa społecznego, będący anonimowym i generalnym tytułem do udziału w podziale produktu społecznego i dochodu narodowego na warunkach określonych przez poziom i strukturę cen dóbr i usług będących w sprzedaży. W Polsce prawnie określonym. Bony zastępują środki pieniężne, jednakże nie są powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym (w odróżnieniu od pieniądza).

Zatem, wartość bonów stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy. Świadczenia te nie są bowiem ani świadczeniami pieniężnymi ani świadczeniami o charakterze rzeczowym. Od tych świadczeń pracodawca jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych - zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od razu zwrócę Pani uwagę, iż na mocy § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składekna ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz. 1106 ze zm.) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek społecznych i zdrowotnego. Czyli są tylko opodatkowane.

Dyplomy a koszty podatkowe

I odnośnie dyplomów - jeśli zostały sfinansowane ze środków obrotowych, to nakład na ich nabycie jest kosztem uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof są to koszty pośrednio związane z zachowaniem źródła przychodu.

Tekst opublikowany: 

5 października 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel