Jak księgować premię termo modernizacyjną i czy zwiększa ona wartość środka trwałego?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  Spółdzielnia mieszkaniowa prowadzi  inwestycje typu  docieplanie budynków  mieszkalnych, na które  dostaje tzw. kredyty termoizolacyjne. Po  spełnieniu wszystkich  warunków  zawartych  w tej umowie dostajemy  premię. Jak księgować tę premię  i czy podwyższa  ona wartość środka  trwałego?

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Odpowiedź: 

Poniżej szczegółowy komentarz.

O premię termomodernizacyjną zgodnie z art. 3 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  • budynków mieszkalnych,
  • budynków zbiorowego zamieszkania,
  • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
  • lokalnej sieci ciepłowniczej,
  • lokalnego źródła ciepła.

Kiedy przysługuje premia?

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest: zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych, zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do ww. budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Powyższy zapis art. 3 ww. ustawy oznacza, iż premia jest dofinansowaniem do spłaty zobowiązania , kredytu służącego podniesieniu wartości użytkowej środka trwałego.

Wartość przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zwiększa wartość początkową modernizowanych obiektów (budynków) i zostanie przez jednostkę zaliczona w koszty działalności poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych obiektów. Z tego powodu otrzymana przez Państwa kwota dofinansowania podlega rozliczeniu w czasie. Stosownie do art. 41 ust. 1 pkt 2 uor zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych ze źródeł.

 

Dlatego wraz z zarachowaniem w koszty działalności odpisu amortyzacyjnego od zmodernizowanego środka trwałego, jednostka powinna przeksięgować część otrzymanej premii termomodernizacyjnej na dobro pozostałych przychodów operacyjnych zapisem:

  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów - Otrzymane dotacje, subwencje i opłaty na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • Ma Inne pozostałe przychody operacyjne.
 

Na pozostałe przychody operacyjne odnosi się kwotę dotacji równą takiemu procentowi odpisu amortyzacyjnego, w jakim dofinansowanie pozostaje do wartości początkowej amortyzowanego środka trwałego.

- art. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1459 ze zm.),
- art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor.
Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel