Faktura sprzedażowa za kilka okresów

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 10 stycznia 2014
Pytanie:  Spółka wystawia rachunki za usługi opiekuńcze świadczone dla klientów z Niemiec. W niektórych wystawionych rachunkach podany okres świadczonej usługi zahacza dwóch miesięcy np. Rachunek wystawiony 22.08.2013 dotyczy usług świadczonych w miesiącu od 25-31.06.2013 do 01-24.08.2013 - Spółka rozpoznaje przychód bilansowo i podatkowo w miesiącu wystawienia rachunku tj. w sierpniu zgodnie z art. 14 ust. pkt.1c updof. Spółka nie kwalifikuje tych usług jako usługi o charakterze ciągłym gdyż strony nie ustaliły okresów rozliczeniowych w zawartych umowach a usługi świadczone są codziennie. W związku z powyższym czy spółka bilansowo prawidłowo rozpoznaje przychód czy jednak powinna ten przychód podzielić i ująć do poszczególnych miesięcy?
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź

Bilansowo jest poprawnie – dla potrzeb podatkowym wskazane jest dokonać podziału na poszczególne miesiące.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 uor w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Każda operacja gospodarcza wykonana przez podatnika (sprzedaż) winna być udokumentowana odpowiednim dokumentem. Dla podatnika VAT jest to "faktura VAT", która musi zawierać następujące informacje:

  • nazwy (imiona i nazwiska) i adresy sprzedawcy i nabywcy, NIP-y (lub numery tymczasowe przed otrzymaniem NIP) sprzedawcy i nabywcy,

  • data dokonania sprzedaży i data wystawienia faktury,

  • nr kolejny faktury wynikający z ewidencji,

  • nazwa towaru lub usługi,

  • jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,

  • cena jednostkowa netto (bez podatku), wartość netto, stawka podatku, wartość brutto.

Na fakturze powinna znaleźć się również wartość sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT, wartość sprzedaży wyrażona cyfrowo i słownie.

Nie ma problemu w wystawieniu faktury, która obejmie dwa a nawet kilka miesięcy. Proszę tylko pamiętać, że każda faktura powinna być zaksięgowana pod odpowiednim i kolejnym numerem. Wystawiając fakturę można podeprzeć się numerem PKWiU nie stanowi to żadnego błędu, a w sposób czytelny precyzuje na jakiego rodzaju usługi wystawiana jest fakturę.

Podstawową datą, którą musi zawierać każda faktura, jest data jej wystawienia. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w terminie do 7 dni od momentu wydania towaru lub wykonania usługi. Właściciel firmy powinien zamieścić na fakturze także termin zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, ale tylko jeżeli różni się on od daty wystawienia faktury. Innymi słowy, przedsiębiorca, który sporządza fakturę np. w dniu wykonania usługi, może zamieścić na fakturze tylko datę wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji nie jest konieczne zamieszczanie innych dat.

   Przepisy o wystawianiu faktur w 2014 r. nie wskazują, by faktura zbiorcza musiała dotyczyć wyłącznie jednego miesiąca. Podatnicy VAT mogą się zatem umówić, że wystawią jedną fakturę do 15 dnia miesiąca, przy czym będzie obejmowała ona sprzedaż zarówno z poprzedniego miesiąca, jak i miesiąca obecnego, z pierwszych piętnastu dni tego miesiąca. Niezależnie od tego terminu, muszą pamiętać o prawidłowym ewidencjonowaniu transakcji - celem ustalenia obowiązku podatkowego z każdego z miesięcy sprzedaży występującej na takiej fakturze.

- art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor;
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Słowa kluczowe:
faktura
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel