Faktura kosztowa po miesiącu wykonania usługi

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 16 października 2013
Pytanie:  Pytanie: Spółka świadczy usługi opiekuńcze (zleceniobiorcy) na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Z każdym klientem ma podpisaną umowę. Rachunki zostają wystawione na podstawie ile dana osoba przebywała na zleceniu tzn. (zleceniobiorca). Generalnie są one wystawiane co miesiąc, na rachunku określony jest okres rozliczeniowy. Za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze (rachunku), nie rzadziej niż raz w roku. W naszym przypadku jest to rachunek. Czyli jeżeli usługa jest świadczona w miesiącu wrześniu to rachunek wystawiany jest w walucie euro w dniu 22.09.2013 i rachunkowo oraz podatkowo ujęty do okresu sprawozdawczego we wrześniu. Co w takim przypadku jeżeli spółka w miesiącu sierpniu omyłkowo nie wystawiała rachunku za usługę świadczona w sierpniu a ujęła przychód na rachunku we wrześniu. Czy możemy ten przychód wykazać w całości rachunkowo i podatkowo w miesiącu wrześniu z wystawionego rachunku (czy będzie to błąd). Czy spółka jest zobowiązana do skorygowania przychodów. Jak powinna taka ewidencja przebiegać poprawnie w księgach rachunkowych spółki. Generalnie rachunki wystawia się na żądanie nabywcy, czy można to brać pod uwagę.
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych powinno się ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź.

O ile księgi za wrzesień są już zamknięte, to przychód księgowy wykażecie Państwo w październiku, natomiast podatkowo w zależności od kategorii kosztu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 31 uor przez koszty uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właściciel.

Ewidencja kosztów w księgach jednostki powinna uwzględniać także art. 6 ust. 1 uor, zgodnie z którym w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (zasada memoriału).

Zgodnie z art. 9 uor księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej – art. 21 ust. 3 uor.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 uor wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

  1. (…),

  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Dlatego tez jeżeli księgi rachunkowe są już u Państwa zamknięte to wówczas należy ująć przychód wrześniowy z faktury wystawionej w październiku dla celów rachunkowych już w październiku. Kursem do przeliczenia będzie kurs z dnia poprzedzający ego dzień wystawienia faktury (art. 30 ust. 2 pkt. 2 uor opisany powyżej).

Dla celów podatkowych można nie skorygować miesiąc wrzesień. Generalnie, koszty pośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, rachunku, a w razie ich braku - innego dowodu, z wyjątkiem rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - art. 15 ust. 4d-4e updop.

Powyższy przepis należy naszym zdaniem rozumieć w ten sposób, że o dacie potrącenia kosztu pośredniego decyduje data ujęcia go w księgach rachunkowych jako kosztu. Pogląd ten podzielają także organy podatkowe i część sądów administracyjnych. Niektóre sądy administracyjne uznają natomiast, że zaksięgowanie kosztu na jakimkolwiek koncie (np. magazynowym) upoważnia podatnika do zaliczenia go do kosztów podatkowych.

Natomiast, inaczej ma się sprawa, jeżeli ten koszt będzie uznany za koszt bezpośredni. Koszty bezpośrednio związane z przychodami są generalnie potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Dotyczy to kosztów poniesionych w roku osiągnięcia przychodów, kosztów z lat wcześniejszych oraz kosztów poniesionych po zakończeniu ww. roku podatkowego, jeżeli zostały poniesione do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu złożenia zeznania podatkowego. W przypadku podatników, którzy nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, jest to dzień złożenia zeznania, nie później niż dzień, w którym upływa termin złożenia tego zeznania. Koszty bezpośrednie poniesione po ww. terminach są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, w którym osiągnięto przychody.

Powyższe przepisy odnoszą się do kwestii przypisywania kosztów bezpośrednich do lat podatkowych, nie wskazując jednak, jak koszty te rozliczać w obrębie tych lat, tj. w miesiącach (w celu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy). Moim zdaniem można przyjąć zasadę, że koszty bezpośrednie będą potrącalne w tym miesiącu, w którym osiągnięto przychód, którego koszt ten dotyczy.

W zależności, jaki to jest dla państwa koszt, to odpowiednio wybierzecie Państwo miesiąc ujęcia go wg prawa podatkowego (bezpośredni – wrzesień, pośredni – październik).

  - art. 3 ust. 1 pkt. 31, art. 6 ust. 1, art. 9, art. 21 ust. 3, art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor; - art. 15 ust. 4d-4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397z późn. zm) – updop.
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel