Dwukrotne ujęcie tej samej faktury kosztowej w rachunku podatkowym

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Dodano: 4 lipca 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. świadczy usługi pośrednictwa usług spedycji i transportu międzynarodowego. Bardzo często nabywa usługi od kontrahentów zagranicznych (import usług). Czy invoice otrzymany w maju 2012 r. z datą wystawienia listopad 2011 r. może być ujęty w kosztach podatkowych 2012 r., czy należy dokonać korekty w dacie wystawienia faktury?
W wyniku uzgodnień sald, okazało się, że w 2011 r. została zaksięgowana podwójnie faktura kosztowa. Czy korektę kosztów należy dokonać przez skorygowanie deklaracji CIT-8, czy można skorygować w roku bieżącym? Oczywiście VAT skorygujemy w miesiącu, w którym błędnie ujęto fakturę. Dodam, że sprawozdanie roczne spółki zostało zatwierdzone.

Odpowiadając na Państwa pytanie chciałbym jednak zaznaczyć, że obok interpretacji opisanej powyżej istnieje inna, zgodnie z którą o dacie poniesienia kosztu przesądza data operacji gospodarczej. Sprawdź więcej.

Odpowiedź: 

Jak rozumiem z treści Pana pytania sprawozdanie finansowe spółki zostało zatwierdzone przed otrzymaniem faktury. W takiej sytuacji, bez względu na to, czy mamy do czynienia z kosztami bezpośrednio związanymi z osiąganym przychodem, czy też z kosztami pośrednimi powinniście Państwo uwzględnić je w rachunku podatkowym za 2012 r. Bowiem o dacie poniesienia kosztu decyduje data technicznego ujęcia w księgach rachunkowych (art. 15 ust. 4, ust. 4b, ust. 4c, ust. 4d, ust. 4e updop).

Taka interpretacja przepisów znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2010 r., II FSK 942/09.

Odpowiadając na Państwa pytanie chciałbym jednak zaznaczyć, że obok interpretacji opisanej powyżej istnieje inna, zgodnie z którą o dacie poniesienia kosztu przesądza data operacji gospodarczej. Tego typu pogląd jest prezentowany przez niektóre wojewódzkie sądy administracyjne np. w wyroku z 11 października 2010 r., I SA/Gd 885/10. U podstaw takiego stanowiska leży zasada współmierności przychodów z kosztami (art. 6 ust. 1 uor).

Przyjmując tą interpretację należałoby dokonać korekty zeznania rocznego.  Wydaje się, że w takiej sytuacji należałoby postąpić zgodnie ze stanowiskiem NSA, który sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych. Odnosząc się do kwestii korekty daty wystawienia to rozumiem, że obecna data odzwierciedla stan faktyczny. Czyli kontrahent wystawił fakturę w listopadzie 2011 r., a następnie dotarła ona do Państwa w maju 2012 r. Jeżeli tak, to korekta nie będzie zasadna. Należy jednak zabezpieczyć kwestie dowodową: datę wpływu faktury, korespondencję mailową itp.

Odpowiadając na drugie z Państwa pytań należy uznać, że dwukrotne ujęcie tej samej faktury kosztowej w rachunku podatkowym jest błędem i skutkuje zaniżeniem zobowiązania podatkowego. W tej sytuacji należałoby dokonać korekty zeznania podatkowego za 2011 r. oraz zapłacić odsetki karne (art. 81 op). W obecnym stanie prawnym możliwe jest zastosowanie zredukowanej kwoty odsetek do 75% ich wartości nominalnej (art. 56 op).

Tekst opublikowany: 

14 czerwca 2012 r.

Maciej Soprych

Autor: Maciej Soprych

Członek ACCA, dyrektor finansowy i członek zarządu w spółkach kapitałowych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel