Dobrowolne umorzenie udziałów jednego ze wspólników spółki z o.o.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 25 listopada 2013
Pytanie:  Uchwala Zgromadzenia wspólników sp. z o.o. o dobrowolnym umorzeniu udziałów jednego ze wspólników, została podjęta w 09/2013 r. Zapisano, że umorzenie ma nastąpić z czystego zysku za bieżący rok, bez obniżenia kapitału zakładowego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ratach: I - do 31.12.2013, a II - do 31.03.2014 r. Kiedy nastąpi umorzenie udziałów i jak to rozliczyć i zaksięgować?
Odpowiedź: 

Regulacje prawne związane z dobrowolnym umorzeniem określa art. 199 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (DzU z 2013, poz. 1030). Zgodnie z wymienionym  przepisem udziały mogą być umorzone w wypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Umorzenie udziałów może mieć różna postać, w tym formę umorzenia dobrowolnego. Umorzenie dobrowolne, odbywa się za zgodą wspólnika, w drodze nabycia jego udziału przez spółkę, której jest wspólnikiem (udziałowcem). W tym wypadku można wyróżnić określone operacje gospodarcze, a mianowicie:

  1. Umorzenie udziałów w dacie podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów: Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”, Ma „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konto imienne wspólnika).
  2. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (rata I i rata II): Wn „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: Konto imienne wspólnika), Ma „Rachunki bankowe”.

Warto również zwrócić uwagę na art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013, poz. 330), z którego wynika, że w przypadku umorzenia udziałów własnych w drodze obniżenia kapitału zakładowego, dodatnią różnicę między ich wartością nominalną a ceną nabycia odnosi się na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia udziałów własnych nabytych w drodze egzekucji, bez obniżenia kapitału zakładowego, wartość udziałów własnych według ceny nabycia należy ująć jako zmniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu ich umorzenia. Z pytania wynika, że umorzenie udziałów nie powoduje zmniejszenia kapitału zakładowego, czyli przedstawione księgowania są wystarczające. Oczywiści pomijam rozwiązania podatkowe w niniejszym temacie.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel