Czy po wykonaniu usługi z zaliczką 100%, należy wystawić fakturę końcową?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 17 stycznia 2012
Pytanie:  Otrzymaliśmy zaliczkę na wykonanie usługi 100% należności, do której - stosownie do art. 106 ust. 3 ustawy o VAT - wystawiono fakturę zaliczkową, w następnym miesiącu wykonano pod to zamówienie usługę. W takich przypadkach nie wystawia się już faktury ostatecznej. Jaki należy wystawić dokument po wykonaniu i wydaniu usługi lub towaru i udokumentować sprzedaż? Jednocześnie mam problem, jak zaksięgować operację na kontach.

Ponieważ jest to cała należna kwota, nie wystawia się już końcowej faktury. Sprawdź ewidencję zaliczek otrzymanych na poczet dostaw towarów i usług!

Odpowiedź: 

Jeżeli zaliczka obejmuje całą cenę brutto usługi, to po wykonaniu usługi faktycznie nie wystawia się już faktury końcowej.

W myśl art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Powstanie natomiast obowiązku podatkowego wiąże się z koniecznością wystawienia faktury VAT.

Wpływ zaliczki otrzymanej od kontrahenta na poczet usług, których wykonanie nastąpi w następnych okresach rozliczeniowych, księgowany jest na koncie 13-0 „Rachunek bieżący” lub 10 „Kasa” w korespondencji z kontem 20 „Rozrachunki z odbiorcami”.

Zaliczki nie powodują powstania przychodu podatkowego i bilansowego w momencie ich otrzymania, dlatego też w myśl art.  41 ust. 1 pkt 1 uor, równowartość otrzymanych zaliczek ujmuje się w księgach rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Oznacza to, że faktura VAT wystawiona w związku z otrzymaniem zaliczki księgowana będzie na koncie 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Następnie pod datą wykonania usługi, której zaliczka dotyczy, kwotę zaliczki ujętą na koncie 84 zarachowuje się do przychodów ze sprzedaży. Ponieważ jest to cała należna kwota, nie wystawia się już końcowej faktury.

Ewidencja zaliczek otrzymanych na poczet dostaw towarów i usług może więc przebiegać następująco:

  1. Otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej usługi:
  • Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy”
  • Ma konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”
  1. Zaksięgowanie wystawionej faktury dokumentujących otrzymaną zaliczkę:
  • Wn konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami” (wartość brutto)
  • Ma konto 222 „Rozliczenie podatku VAT należnego”
  • Ma konto 842 „Otrzymane środki od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń”

Z chwilą zrealizowania dostawy towarów lub wykonania usługi, kwoty przychodów przyszłych okresów, objętych zaliczką oraz wystawioną fakturą VAT, przeksięgowuje się:

  • Wn konto 842 „Otrzymane środki od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń”
  • Ma konto 730 „Sprzedaż usług”
Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel