Co zawiera raport sporządzony przez biegłego rewidenta?

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 16 lipca 2008

Pytanie: Co zawiera raport sporządzony przez biegłego rewidenta w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Co zawiera raport sporządzony przez biegłego rewidenta w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedz: Raport powinien przedstawiać w szczególności:

  1. ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę),
  2. stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień i oświadczeń,
  3. ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości,
  4. charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia,
  5. stwierdzenie stosowania się przez bank do obowiązujących zasad w zakresie ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności,
  6. stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności ubezpieczeniowej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu,
  7. przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii.

Autor: Wioletta Roman, biegły rewident, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 16 lipca 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel