Dofinansowanie do leasingu – czy stanowi przychód

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 19 marca 2018
Pytanie:  Prowadzę KPiR. Na polisie ubezpieczeniowej samochodu osobowego kupionego w leasingu operacyjnym jest w zakładce płatność podana - składka łączna – 3.901 zł, płatna przez klienta – 2.316 zł i udzielone dofinansowanie -1.585 zł finansowane przez leasingodawcę. Na to dofinansowanie nie mam faktury. Czy dofinansowanie to przychód? Czy ubezpieczenie jako koszt mam zaksięgować w kwocie poniesienia, czyli 2.316 zł? Czy może całą składkę 3.901 zł, a dofinansowanie 1.585 zł wpisać jako pozostałe przychody?
Odpowiedź: 

Dofinansowanie stanowi przychód tylko wtedy, gdy jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli nie jest, to wtedy nie ma przychodu. Z racji tego, że składka AC  nie może w całości zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, to należało dokonać wyliczeń wysokości przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy dofinansowanie będzie uwzględniane w kosztach podatkowych i wtedy, gdy nie będzie.  W pierwszej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć kwotę 2.921,56 zł, zaś jako przychód z działalności gospodarczej należy rozpoznać kwotę 1.187,05 zł. W drugiej sytuacji przychód nie zostanie rozpoznany, zaś do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć kwotę 1.734,51 zł.

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze treść wskazanych przepisów uznanie dofinansowania za przychód z działalności gospodarczej zależy od tego, czy do kosztów uzyskania przychodów zostanie zaliczona cała wartość składki w wysokości 3.901 zł czy tylko jej część, tj. 2.316 zł. W przypadku, gdy całość kwoty, to przychodem z działalności gospodarczej będzie kwota 1.585 zł. 

Jeśli rozważane byłoby zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całej składki polisy w wysokości 3.901 zł, to wówczas należałoby wyliczyć część składki AC, która nie mogłaby zostać zaliczona do kosztów. Jej wartość należy wyliczyć na podstawie wzoru:

84.890 zł / 121.900 zł x 3.226 zł = 2.246,56 zł

To oznacza, że kwota 979,44 zł nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania. W takiej sytuacji z kwoty 3.901 zł do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć jedynie kwotę 2.921,56 zł. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wówczas będzie trzeba rozpoznać przychód w związku z udzielonym dofinansowaniem. W związku z tym, że na polisie nie zostało wskazane jakich konkretnie składek dotyczy dofinansowanie od leasingodawcy, to przyjąłbym, że dotyczy ich wszystkich. Wysokość dofinansowania do poszczególnych rodzajów składek należałoby policzyć w sposób proporcjonalny. Jeśli zatem składka AC wynosi 3.226 zł, to kwota dofinansowania, która jej dotyczy wynosi:

3.226 zł/3.901 zł x 1.585 zł = 1.310,74 zł

Składki OC

625 zł/3.901 zł x 1.585 zł = 253,94 zł

Składki NWW

50 zł/3.901 zł x 1.585 zł = 20,32 zł

W związku z tym, że cała składka AC nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, to również nie cała kwota dofinansowania dotycząca składki AC nie będzie rozpoznana jako przychód z działalności gospodarczej, a tylko jej część. Wartość przychodu należy wyliczyć w oparciu o proporcję składki AC uznanej jako koszt podatkowy do wartości całej składki.

2.246,56 zł/ 3.226 zł x 1.310,74 zł = 912,79 zł

W związku z powyższym przychód należy rozpoznać w wysokości 1.187,05 zł (253,94 zł + 20,32 zł + 912,79 zł).

Podsumowując, jeśli rozważa Pan zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty 3.901 zł wykazanej na polisie, to z uwagi na ograniczenie w zaliczeniu składki AC, kosztem podatkowym będzie jedynie kwota  2.921,56 zł (625 zł + 50 zł + 2.246,56 zł). Natomiast jako przychód z działalności gospodarczej należy rozpoznać kwotę 1.187,05 zł.

W przypadku drugiego wariantu, gdy będzie Pan brał pod uwagę zaliczanie do kosztów podatkowych jedynie kwoty, która nie uwzględnia kwoty dofinansowania, czyli kwotę 3.901 zł – 1.585 zł = 2.316 zł, to przychód z działalności gospodarczej nie będzie w ogóle rozpoznawany. Wówczas do kosztów podatkowych zaliczone będą w sposób częściowy składki OC, NNW oraz AC.

Składka OC

2.316 zł/3.901 zł x 625 zł = 371,06 zł

Składka NNW

2.316 zł/3.901 zł x 50 zł = 29,68 zł

Natomiast przy zaliczeniu składki AC należy wziąć pod uwagę również ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT.

2.316 zł/3.901 zł x 3.226 zł = 1.915,26 zł

84.890 zł / 121.900 zł x 1.915,26 zł = 1.333,77 zł

W tej sytuacji do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć kwotę 1.734,51 zł.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Słowa kluczowe:
leasingprzychód
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel