Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych czekają na podpis Prezydenta RP

Dodano: 4 sierpnia 2017
b4c94d624066e16187cbb03c2d4d458494f8f001-medium

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wprowadził poprawki o charakterze legislacyjnym. Sejm poprawki przyjął i ustawa została przekazana Prezydentowi RP do podpisu.

Przypomnijmy, że 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa m. in. wprowadza niższe grzywny kar za powierzanie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

Ponadto wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy rozwiązania zawarte w ustawie służyć mają ograniczeniu nadużyć dotyczących wykonywania pracy cudzoziemców w tzw. procedurze oświadczeniowej, czyli na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

Poza tym w ustawie przewidziano szereg ułatwień w zatrudnianiu pracowników z 6 państw spoza UE, w tym z Ukrainy. Przewiduje się rozwiązania ułatwiające kontynuację współpracy z cudzoziemcem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Jak wynika z uzasadnienia nowe przepisy przyczynią się także do poprawy zarządzania migracjami zarobkowymi poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy właściwymi urzędami i instytucjami.

Ustawa uwzględnia także sytuację cudzoziemców, którzy wjeżdżają na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego (na okres do 90 dni w ciągu 180 dni). W przypadku wjazdu w celu wykonywania pracy sezonowej możliwe będzie wystąpienie już na terenie naszego kraju przez cudzoziemca z wnioskiem do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy sezonowej, co w powiązaniu z zezwoleniem na pracę sezonową umożliwi kontynuację pracy cudzoziemca do czasu wykorzystania 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym przewidzianych na prace sezonowe.

Ustawa poza pewnymi wyjątkami wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.

Do końca 2017 r. powierzanie pracy cudzoziemcom odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Ponadto do końca 2018 r. będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, czyli możliwość pracy cudzoziemca (nie dłużej niż do końca 2018 r.) na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed końcem 2017 roku.

Obecnie trwają także konsultacje rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które uzupełnią przepisy ustawy.

Przeczytaj także:

Źródło: www.mpips.gov.pl

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel