Student w rodzinie a świadczenie urlopowe dla pracownika - świadczenie urlopowe to "nie wczasy pod gruszą"

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

Dodano: 9 lipca 2012
Pytanie:  Moje pytanie dotyczy obliczenia świadczenia urlopowego z ZFŚS. Podstawę do obliczenia świadczenia urlopowego stanowi przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie pracownika. Czy można wliczyć do rodziny pracownika osobę, która ukończy 26 lat 9 września 2012 r. i do 30 września 2012 r. jest jeszcze studentem ostatniego roku studiów dziennych?

Przeczytaj tekst i dowiedz się, że świadczenie urlopowe to nie to samo co „wczasy pod gruszą”.

Odpowiedź: 

Nie, nie można wliczyć do rodziny pracownika dziecka, które ukończy 26 lat życia we wrześniu.

Przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie można mylić świadczenia urlopowego z tzw. „wczasami po gruszą”. Są to zupełnie dwie inne formy pomocy pracodawcy dla pracownika.

Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS

Obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spoczywa na pracodawcach zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli pracodawca nie spełnia powyższego warunku to nie ma takiego obowiązku, jednak może utworzyć taki fundusz dobrowolnie albo może wypłacać świadczenie urlopowe- jest to tzw. alternatywna droga wsparcia pracowników.

Świadczenie urlopowe i „wczasy pod gruszą”

Zatem świadczenie urlopowe wypłacają ci pracodawcy, którzy posiadają mniej niż 20 pracowników, zgodnie z powyższymi danymi oraz nie zdecydowali się na założenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawcy wypłacają świadczenia urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi, który korzystał w danym roku kalendarzowym, z co najmniej 14 dni urlopu wypoczynkowego (wliczając w to soboty, niedziele i święta) najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie danego urlopu.

Trzeba pamiętać, że ustawa o ZFŚS określa w art. 3 ust. 4 tylko górną granicę świadczenia urlopowego. Zgodnie z tym przepisem jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Pracodawca może, więc ustalić wysokość świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż określa to ustawa.

Ustalając wysokość świadczenia urlopowego należy jednak pamiętać, że musi być ono proporcjonalne do wymiaru czasu pracy pracownika. W przypadku młodocianych znaczenie ma natomiast rok nauki.

W związku z tym, że w 2012 r. kwota odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest taka sama jak w roku ubiegłym (podstawą do ich obliczenia jest kwota 2.917,14 zł) to maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2012r. wynosi dla pracownika zatrudnionego na pełen etat 1093,93 zł., dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze na pełen etat to 1458,57 zł., a dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki-145,86 zł, w drugim- 175.03 zł., a w trzecim- 204,20 zł.

Natomiast dofinansowanie do wypoczynku- tzw. „wczasy pod gruszą” jest kolejną z form wsparcia pracodawcy dla pracownika w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przyznanie świadczenia i określenie jego wartości musi odwoływać się do kryteriów socjalnych. Oznacza to przede wszystkim konieczność zróżnicowania wysokości dopłat i powiązania ich z sytuacją życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych do świadczeń. Przy dofinansowaniu wypoczynku zwykle bierze się pod uwagę kryterium dochodowe. Nie jest ono jednak w pełni obiektywne. W szczególności nie można ustalać dochodu jedynie na podstawie wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje u danego pracodawcy. Konieczne jest uwzględnienie dochodu całej rodziny, a następnie przeliczenie go na osobę w rodzinie.

Przyznanie świadczeń z funduszu, a także ich wysokość uzależnione są, więc od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych.

Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?

Zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy ZFŚS osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, prawo korzystania ze świadczeń >socjalnych finansowanych z Funduszu.

Zatem zgodnie z art.8 ust.1 ustawy ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, natomiast zgodnie z ust.2 niniejszej ustawy zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Zgodnie z art.3 pkt 16 do pojęcia „rodzina” zalicza się odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Podstawa prawna: 

- ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - ustawa o ZFŚS,
- obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. nr 15, poz. 156).
- art.3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

Tekst opublikowany: 

26 czerwca 2012 r.

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl . Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego i prawa pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel