Ile wynosi odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2010 r.?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  Proszę o odpowiedź, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli? Czy jest taki sam jak dla pracowników zatrudnionych w księgowości?
Odpowiedź: 

Jest on inny niż dla „zwykłych” pracowników. Do dokonania tego odpisu nie stosuje się przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stanowi ona, bowiem wyraźnie, że jej postanowień dotyczących naliczania odpisu nie stosuje się do:

  • szkół wyższych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,
  • szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli jest, zatem naliczany, jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w corocznej ustawie budżetowej. Tak stanowi ustawa Karta Nauczyciela.

W tym roku ustawa budżetowa ustaliła kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości:

  • od 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł,
  • od 1 września 2010 r. - w wysokości 2.446,82 zł.
Ponieważ równowartość odpisu szkoła musi przekazać na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2010 r., z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku - co najmniej 75% równowartości odpisów - odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wynosi 2.515,43 zł (110% x 2.286,75 zł).
Z tego odpisu nauczycielowi wypłacane jest do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego z ustawy o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Jest to kwota: 1.047,84 zł

Natomiast dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

W szkole są zatrudnieni zarówno nauczyciele jak i pracownicy tzw. niepedagogiczni . Dla każdej z tych grup pracowników zasady obliczania odpisów na ZFŚS dokonuje się na innej podstawie prawnej. Mimo to w szkole tworzy się jeden ZFŚS, który obejmuje wszystkich pracowników i osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w szkole, np. emerytów.

Dla pracowników niepedagogicznych - odpisu na ZFŚS dokonuje się zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Tekst opublikowany: 

7 lipca 2010 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel