Ile wynosi odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2010 r.?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 7 lipca 2010
Pytanie:  Proszę o odpowiedź, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS dla nauczycieli? Czy jest taki sam jak dla pracowników zatrudnionych w księgowości?
Odpowiedź: 

Jest on inny niż dla „zwykłych” pracowników. Do dokonania tego odpisu nie stosuje się przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stanowi ona, bowiem wyraźnie, że jej postanowień dotyczących naliczania odpisu nie stosuje się do:

  • szkół wyższych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,
  • szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli podlegających przepisom Karty Nauczyciela.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli jest, zatem naliczany, jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w corocznej ustawie budżetowej. Tak stanowi ustawa Karta Nauczyciela.

W tym roku ustawa budżetowa ustaliła kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości:

  • od 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł,
  • od 1 września 2010 r. - w wysokości 2.446,82 zł.
Ponieważ równowartość odpisu szkoła musi przekazać na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2010 r., z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku - co najmniej 75% równowartości odpisów - odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela wynosi 2.515,43 zł (110% x 2.286,75 zł).
Z tego odpisu nauczycielowi wypłacane jest do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego z ustawy o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Jest to kwota: 1.047,84 zł

Natomiast dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

W szkole są zatrudnieni zarówno nauczyciele jak i pracownicy tzw. niepedagogiczni . Dla każdej z tych grup pracowników zasady obliczania odpisów na ZFŚS dokonuje się na innej podstawie prawnej. Mimo to w szkole tworzy się jeden ZFŚS, który obejmuje wszystkich pracowników i osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS w szkole, np. emerytów.

Dla pracowników niepedagogicznych - odpisu na ZFŚS dokonuje się zgodnie z ustawą o ZFŚS.

Tekst opublikowany: 

7 lipca 2010 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel