Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami. (Dz.U. z 2000 r. nr 15, poz. 190)

Dz.U.00.15.190
2001-02-17 Dz.U.01.8.64
2004-04-01 Dz.U.04.47.455 § 1
2011-12-13 Dz.U.11.256.1537 § 1
rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 lutego 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami
(Dz.U. z dnia 7 marca 2000 r.)
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wyznaczania w drodze losowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", otwartego funduszu emerytalnego dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z otwartymi funduszami emerytalnymi, w terminach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118), zwanej dalej "ustawą".
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1256),
2)
Centralny Rejestr Ubezpieczonych - Centralny Rejestr Ubezpieczonych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy,
3)
Centralny Rejestr Członków - Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy,
4)
fundusz - otwarty fundusz emerytalny działający na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
§ 3.
 1. § 3 uchylony z dniem 1 kwietnia 2004 r. przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.04.47.455)
(uchylony)
§ 4.
1.
Po porównaniu danych o ubezpieczonych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych i w Centralnym Rejestrze Członków sporządza się listę ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy z funduszem w terminach określonych w ustawie, zwaną dalej "listą".
2.
Lista sporządzana jest w formie elektronicznej.
3.
Ubezpieczonych na liście oznacza się kolejnymi liczbami naturalnymi.
4.
Porządek umieszczenia ubezpieczonych na liście jest wyznaczany w kolejności rosnącej dla liczb oraz alfabetycznej dla liter. Listę porządkuje się według następujących danych dotyczących ubezpieczonych:
1)
dzień urodzenia w miesiącu,
2)
miesiąc urodzenia,
3)
nazwisko,
4)
imię pierwsze,
5)
 1. § 4 ust. 4 pkt 5 zmieniony z dniem 13 grudnia 2011 r. przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.11.256.1537)
nadany numer PESEL,
6)
 1. § 4 ust. 4 pkt 6 uchylony z dniem 13 grudnia 2011 r. przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.11.256.1537)
(uchylony)
7)
 1. § 4 ust. 4 pkt 7 zmieniony z dniem 13 grudnia 2011 r. przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.11.256.1537)
numer i seria dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku braku numeru, o którym mowa w pkt 5.
§ 5.
1.
 1. § 5 ust. 1 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2004 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.04.47.455)
Losowanie jest komisyjne i odbywa się w Centrali Zakładu o godzinie 1000.
2.
 1. § 5 ust. 2 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2004 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.04.47.455)
 2. § 5 ust. 2 zmieniony z dniem 13 grudnia 2011 r. przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.11.256.1537)
Losowanie nadzoruje komisja powołana przez Prezesa Zakładu w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego.
3.
Losowanie przeprowadza się w systemie informatycznym.
§ 6.
1.
 1. § 6 ust. 1 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2004 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.04.47.455)
 2. § 6 ust. 1 zmieniony z dniem 13 grudnia 2011 r. przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.11.256.1537)
W celu przeprowadzenia losowania każdy fundusz biorący udział w losowaniu, który został uwzględniony w wykazie przekazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego do Zakładu, otrzymuje znacznik.
2.
Znacznik, o którym mowa w ust. 1, oznacza się numerem wpisu funduszu w rejestrze funduszy emerytalnych.
3.
Kolejność funduszy, zgodnie z którą nastąpi wyznaczenie osób do funduszy podlegających losowaniu, ustala się przez losowanie znaczników.
4.
Losowanie funduszy, według zasad określonych w ust. 3, przeprowadzają członkowie komisji, kolejno losując znaczniki.
§ 7.
1.
 1. § 7 ust. 1 uchylony z dniem 1 kwietnia 2004 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.04.47.455)
(uchylony)
2.
 1. § 7 ust. 2 zmieniony z dniem 1 kwietnia 2004 r. przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 lutego 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U.04.47.455)
Wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się począwszy od pierwszego funduszu, ustalonego zgodnie z § 6 ust. 3, i od pierwszej osoby znajdującej się na liście.
3.
Do ostatniego funduszu, ustalonego zgodnie z § 6 ust. 3, są wyznaczane osoby uprzednio nie rozlosowane.
§ 8.
1.
Z przebiegu losowania komisja sporządza protokół zawierający liczbę ubezpieczonych, którzy w wyniku losowania zostali członkami poszczególnych funduszy.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym Zakładu.
§ 9.
Fundusz otrzymuje w formie elektronicznej podstawowe dane osobowe wyznaczonego członka, określone w ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel