Do 15 października masz czas na zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Dodano: 25 września 2018
4b0495f8035d120baa55a1e06c2758916478fe96-small

O obowiązkowym przejściu od 1 stycznia 2019 r. do dużego urzędu skarbowego  trzeba zawiadomić swój dotychczasowy urząd. Kiedy przedsiębiorstwa stają się dużymi podatnikami? Upewnij się, aby nie przeoczyć terminu wysłania zawiadomienia. 

Przedsiębiorstwa zaliczone do kategorii dużych podatników podlegają pod przeznaczone do ich obsługi, wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

Dużymi podatnikami oprócz m.in. podatkowych grup kapitałowych, banków czy zakładów ubezpieczeń są także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Podstawą do ustalenia tego  przychodu może być nie tylko sprawozdanie finansowe jednostki, lecz także – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym lub (gdy również na podstawie tego zeznania nie jest to możliwe) deklaracje dla VAT za okres od stycznia do grudnia (bądź za cztery kwartały) danego roku podatkowego.

Nadal obowiązuje zasada, że w przypadku podatników osiągających wielomilionowe przychody zaliczenie do kategorii podatników, dla których właściwy jest duży urząd skarbowy, następuje  1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnik osiągnął próg 5.000.000 euro przychodu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług.

Wyłączenie z tej kategorii następuje natomiast od 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek osiągnięcia wymaganego przychodu netto.

O zmianie trzeba zawiadomić

Pozostał wymóg zawiadamiania o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego, dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie, w formie pisemnej, powinno nastąpić do 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie podatnika do kategorii podatników, dla których właściwy jest duży urząd skarbowy. Wynika to z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.

PRZYKŁAD
Rok podatkowy spółki „A” pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Przychód netto podatnika ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekroczył w 2017 roku równowartość 5.000.000 euro. W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. zostanie on włączony do kategorii podatników, dla których właściwy jest duży urząd skarbowy. W terminie do 15 października 2018 r. podatnik powinien powiadomić o tym pisemnie swój dotychczasowy urząd skarbowy.

 

Zatem od 1 stycznia 2019 r. zaliczenie do kategorii dużych podatników dotyczyć będzie tych, których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, osiągnął równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro w 2017 roku

Rozporządzenia ministra finansów zawiera też regulacje o charakterze przejściowm, dotyczące  tych podatników, którzy w roku 2019 będą wyłączeni z kategorii podatników, dla których właściwy jest duży urząd skarbowy. Zgodnie z nimi nastąpi to na podstawie danych za lata 2017 i 2016 (w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się odpowiednio w latach 2017 i 2016).

PRZYKŁAD
Rok podatkowy spółki „B” pokrywa się z  rokiem kalendarzowym. W  2017 roku, ze względu na przychody w  latach wcześniejszych, właściwy jest dla niej duży urząd skarbowy. Jednak w  latach 2017 i  2016 jej przychody kształtowały się poniżej równowartości 5.000.000 euro. Od 1 stycznia 2019 r. jednostka zostanie wyłączona z kategorii podatników, dla których właściwy jest duży urząd skarbowy. Powinna ona powiadomić o tym pisemnie naczelnika ww. urzędu najpóźniej  15 października 2018.

Obsługa kluczowych podmiotów

Niektórych podatników czekają zmiany związane z powołaniem Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów (COKP). Ma być ono właściwe dla największych podmiotów w kraju (mowa jest o podmiotach osiągających przychody powyżej 50.000.000 euro). Na razie, projekt ten pilotażowo został wdrożony w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Polecamy w Portalu FK:

• § 2, § 3 i § 6 rozporządzenia ministra rozwoju i fnansów z 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2017 r. poz. 437).
Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Arkadiusz Juzwa doradca podatkowy Grupa UHY ECA
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel