Target costing: jakie czynniki wziąć pod uwagę podczas wdrażania systemu

Dodano: 17 sierpnia 2016
% w tle strzałki w górę

Target costing jest to pakiet metod zarządzania, które poprzez planowanie i kontrolowanie kosztów mogą umożliwić takie kształtowanie ich poziomu, żeby firma uzyskała zakładaną rentowność i mogła osiągnąć planowany zysk w całym cyklu życia produktów. W takim podejściu największy nacisk musi być położony na dobre przygotowanie produktu, ponieważ to przesądza się o 80-90% kosztów ponoszonych później.

Ważne jest nie tylko dobre zaprojektowanie i trafne ustalenie kosztu docelowego, ale stworzenie organizacji „uczącej się”, tak aby z roku na rok możliwe było dodatkowe obniżanie kosztów, bez straty jakości produktów.

Wdrożenie systemu target costing zakłada współpracę pomiędzy zespołami odpowiedzialnymi za konstrukcję produktu, a także udział w poprawie efektywności przedsiębiorstwa nie tylko kierownictwa ale przede wszystkim pracowników. Szczególnie ważny jest przepływ informacji i stworzenie systemu motywującego pracowników do zgłaszania rozwiązań optymalizujących koszty.

System target costing może być również „przeniesiony” na głównych dostawców firmy, co sprzyja nie tylko poprawie efektywności całego procesu, ale także tworzeniu trwałych powiązań między firmą a głównymi dostawcami.

Koszt docelowy materiału wyznacza docelową cenę zakupu od dostawcy, a co za tym idzie jego koszt docelowy u dostawcy. W ten sposób powstaje łańcuch dostaw, kolejne przedsiębiorstwa redukują koszty i są bardziej konkurencyjne.

Target costing to metoda, która w kalkulacji kosztów uwzględnia z jednej strony wymagania klientów odnośnie ceny, jakości, funkcjonalności i estetyki produktu a z drugiej możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Celem jest dążenie do osiągnięcia maksymalnej wartości produktu mierzonej relacją jego funkcjonalności do ceny.

Pierwszym krokiem w kalkulacji jest ustalenie tzw. kosztu dozwolonego, czyli kosztu, którego przekroczenie oznacza, że nie zostanie zrealizowana zakładana marża docelowa.

Kalkulacja kosztu dozwolonego abstrahuje od możliwości produkcyjnych i finansowych przedsiębiorstwa oraz ograniczeń ze strony dostawców materiałów i półfabrykatów. Jest to zatem maksymalny poziom kosztów, który przy danych wymaganiach rynku reprezentowanych przez cenę docelową, pozwala osiągnąć zakładaną marżę.

Koszt dozwolony = Cena docelowa – Marża docelowa

Dopiero potem, „nakładając” koszt dozwolony na specyfikę firmy wyznaczany jest koszt docelowy – czyli cel działań przedsiębiorstwa.

Koszt docelowy jest następnie „rozdzielany” na budżety konkretnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za generowanie kosztów. Oczywiście koszt docelowy nie może przekroczyć kosztu dozwolonego.

Koszt docelowy może być obliczany:

  • na podstawie danych rynkowych (od potencjalnej ceny sprzedaży odejmujemy wartość zysku jednostkowego – uwzględniającego oczekiwania dotyczące rentowności produktu)

  • w oparciu o możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa – technologia, zdolności wytwórcze, know-how, doświadczenie pracowników,

  • jako wypadkowa dwóch powyższych podejść,

  • na podstawie poziomu kosztów produkcji takich samych lub podobnych wyrobów oferowanych przez konkurentów,

  • na podstawie standardowych kosztów produkcji dla produktów typowych.

W praktyce najczęściej stosuje się podejście łączące dane rynkowe i możliwości produkcyjne, a wyniki porównuje z wynikami konkurencji, żeby ocenić czy koszty uzyskane nie odbiegają zbytnio od kosztów konkurencji.

W kolejnych tekstach przeczytasz:

Target costing: Jak ustalić cenę docelową

Target costing: Jak wyznaczyć marżę docelową

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel