Upewnij się, czy bez certyfikatu można wykonywać działalność transportową?

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 31 grudnia 2018
Pytanie:  Rozpoczynam działalność transportową – przewóz lawetami 18 m samochodów. Jestem w trakcie zdobywania certyfikatu kompetencji zawodowych kierowcy, jednak chciałbym już rozpocząć działalność. Wobec tego, czy zatrudnienie osoby z takim certyfikatem umożliwia mi jazdę tymi lawetami? Dodam, że osoba z certyfikatem będzie tylko nadzorowała, a ja będę kierowcą. Jeżeli tak, to na jaką umowę powinienem zatrudnić kierowcę? Czy na umowę o dzieło, zlecenie czy może umowę o pracę na jakąś cząstkę etatu np. 1/32?
Odpowiedź: 

Przed przystąpieniem do wykonywania przewozu jako przedsiębiorca przewozowy należy uzyskać zezwolenie od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę firmy. Przedsiębiorca może zatrudnić zarządzającego transportem, jeżeli sam nie posiada stosownych certyfikatów, przy czym umowa zawarta z zarządzającym powinna być umową zlecenia lub umową o pracę. 

Zgodnie z przepisami o transporcie drogowym, podjęcie i wykonywanie transportu drogowego – jeżeli nie jest to przewóz osób –  wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

  • spełnia on wymagania określone w Rozporządzeniu nr 1071/2009,
  • w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Rozporządzenie nr 1071/2009 przewiduje, że przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego, w sytuacji, gdy nie spełnia wymogu posiadania kompetencji zawodowych, może ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie przewozu drogowego bez wyznaczenia zarządzającego transportem, pod warunkiem, że:

  • przedsiębiorca wyznaczy osobę fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terenie UE, mającą kwalifikacje zawodowe oraz uprawnioną na mocy umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu tego przedsiębiorcy;
  • umowa wiążąca przedsiębiorcę z osobą, o której mowa wyżej precyzuje zadania, które ma ona wykonywać w sposób rzeczywisty i ciągły, oraz określa zakres obowiązków związanych z funkcją zarządzającego transportem; zadania, które należy sprecyzować, obejmują w szczególności utrzymanie i konserwację pojazdów, sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych, podstawową księgowość, przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom oraz sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem;
  • w charakterze zarządzającego transportem osoba, o której mowa wyżej, może kierować operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów

– chyba, że wykonuje określone zadania wyłącznie w interesie przedsiębiorcy, a jej obowiązki są wykonywane niezależnie od przedsiębiorców, na rzecz których dany przedsiębiorca wykonuje przewozy.

W takim wypadku wskazany w pytaniu współpracownik będzie osobą wykonującą zadania dotyczące zarządzaniem transportem, jeżeli ma odpowiednie kompetencje i certyfikaty.

Ponieważ umowa ta ma dotyczyć wykonywania czynności zarządzających z zakresu transportu na rzecz przedsiębiorcy, w tej sytuacji należy go zatrudnić na podstawie umowy zlecenia (właściwie umowy o świadczenie usług), albo na podstawie umowy o pracę. Przepisy Rozporządzenia 1071/2009 ani ustawy o transporcie drogowym nie precyzują, jaki miałby to być wymiar etatu, ale z racji zakresu kompetencji i odpowiedzialności nie powinien być to „mały etat” jak wskazana w pytaniu 1/32.

Co do prowadzenia samochodów – lawet jako kierowca, to należy wskazać, że w przypadku samochodów typu lawety, jeżeli są to ciężkie jednostki, zdolne do transportowania kilku pojazdów, wówczas kwalifikowane są one jako pojazdy ciężarowe, do których prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii C, a jeżeli laweta jest ciągnikiem siodłowym, wówczas – jako pojazd ciężarowy z naczepą, należy mieć prawo jazdy kategorii C+E (uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych z ciężkimi przyczepami). Samo prowadzenie takiego pojazdu jest możliwe, ale trzeba pamiętać, że do wykonywania już działalności przewoźnika towarów wymagane jest już zezwolenie, o którym mowa wyżej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: 
  • art. 5 ust. 1-2, art. 7 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.),
  • art. 3 ust. 1 lit. b) i d), art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE L z 2009 r. nr 300 str. 51).
Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel