Metody pomiaru wartości firmy: jaki sposób najlepiej wybrać

Dodano: 22 sierpnia 2016
dyrektor / kierownik prowadzi zebranie

Strategiczne cele wyznaczają zwykle właściciele, a potem z realizacji rozliczany jest zarząd i zarządzający finansami. Jak kontrolować realizację celu, w szczególności, jeżeli tym celem jest wzrost wartości firmy? Przedstawiamy narzędzia wspomagające realizację strategii.

Na wybór celów strategicznych wpływa wiele czynników: specyfika działalności, stopień rozwoju firmy, otoczenie, w którym funkcjonuje itp. Niezależnie jednak od wyznaczonych celów, realnym wyznacznikiem ich realizacji jest przede wszystkim efekt finansowy. Sprawozdania finansowe obiektywnie pokazują ile na inwestycji w przedsiębiorstwo zyskali ci, którzy w określonym czasie powierzyli spółce kapitał.

Cele przedsiębiorstwa

Cele przedsiębiorstwa możesz podzielić na dwie grupy: cele finansowe i niefinansowe. Przykładami celów niefinansowych są: przetrwanie firmy, zwiększenie udziału w rynku, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa itp. Cele finansowe to np. poziom zysku czy zwrot kapitału dla właścicieli.

Zmieniają się one zwykle w miarę rozwoju firmy, poza tym inne są cele krótko- a inne długookresowe.

Najczęściej spotykanym celem strategicznym firmy jest wzrost jej wartości. W wyniku wzrostu wartości właściciele mogą zrealizować zwrot z inwestycji w przedsiębiorstwo – czy to poprzez sprzedaż akcji/udziałów, dywidendę czy nawet likwidację firmy.

Wyznaczenie celu w postaci wzrostu wartości firmy o x % czy osiągnięcia wartości x zł to dopiero początek, równie ważne jest określenie „ścieżki dojścia” do tego celu oraz miar służących kontroli realizacji strategii. Jeżeli odpowiednio je zdefiniujesz, będziesz mógł skutecznie kontrolować działalność swojej firmy, stworzyć procedury oraz dostosować narzędzia wspomagające zarządzanie i ułatwiające podejmowanie decyzji.

Na wartość firmy składa się szereg różnych czynników. Skuteczne zarządzanie wartością wymaga ciągłego analizowania przedsiębiorstwa nie tylko przez pryzmat bieżących działań, ale i celów długookresowych.

Procedury, obieg informacji, system motywacyjny powinny być tak przygotowane, żeby niejako wymuszać patrzenie na firmę w perspektywie kilku najbliższych lat nie tylko przez zarząd, ale także przez kadrę kierowniczą i „szeregowych” pracowników.

W jaki sposób mierzyć wartość przedsiębiorstwa

Wartość przedsiębiorstwa możesz rozpatrywać jako efekt zysków (ujęcie memoriałowe) albo dodatnich przepływów pieniężnych (ujęcie kasowe). Częściej spotykane jest ujęcie kasowe – wyniki memoriałowe nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację firmy.

Wybór metody ma znaczenie głównie w krótkim okresie, kiedy dobór zasad rachunkowości decyduje o wyniku finansowym (w długim okresie jest to znacznie trudniejsze). Metody memoriałowe maję tę zaletę, że wnioski można wyciągać bezpośrednio ze sprawozdań finansowych a wadę, że można popełnić błąd wynikający z rozbieżności między „memoriałem” a „kasą”.

Wybór metody wyznaczania wartości przedsiębiorstwa jest determinowany także przez politykę właścicieli dotyczącą uzyskiwania korzyści z firmy czy ścieżki wyjścia z projektu.

Przykładowo, jeżeli właściciele są nastawieni na długookresową inwestycję i czerpanie korzyści z ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, ważne będą dla nich stabilne wyniki finansowe uzyskiwane w kolejnych latach – zyski umożliwiają bowiem wypłacanie dywidendy (oczywiście pod warunkiem, że firma nie ma problemów z płynnością).

Inne będą wymagania inwestorów, którzy „wchodzą” do firmy na kilka lat i chcą w tym czasie uzyskać jak największy zwrot, np. poprzez sprzedaż akcji czy to innemu inwestorowi, czy poprzez debiut na giełdzie papierów wartościowych – dla nich roczna dywidenda będzie mniej ważna niż wzrost ceny akcji spółki pod koniec tego okresu, a to wymaga dobrego biznesu generującego stabilny strumień gotówkowy.

Kontrola realizacji strategii nastawionej na wzrost wartości przedsiębiorstwa wymaga gromadzenia odpowiednich informacji dotyczących zdarzeń gospodarczych w firmie pozwalając ocenić stopień wykonania założeń oraz stworzyć lub dostosować narzędzia służące ocenie planowanych przedsięwzięć.

Ocena realizacji projektów jest niezbędna, nie tylko po to żeby wyciągać konsekwencje wobec osób, które źle zaplanowały czy popełniły błędy na etapie realizacji ale przede wszystkim po to, żeby wyeliminować tego typu błędy w przyszłości.

Analiza projektu poza oceną jego efektywności, powinna pozwolić Ci na dokonanie oceny na ile dany projekt przybliży Twoją firmę do założonego celu. Przy czym pod pojęciem projekt rozumiany jest nie tylko projekt stricte inwestycyjny jak budowa hali produkcyjnej, ale także wszelkie przedsięwzięcia wpływające na działalność Twojej firmy i tym samym na jej sytuację finansową, takie jak: wejście na nowy rynek, modyfikacja produktu. powierzenie księgowości firmie zewnętrznej, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania itp.

Skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga zidentyfikowania czynników, które na nią wpływają. Istnieje kilka głównych metod pomiaru wartości firmy. Niektóre z nich mają więcej zalet niż inne, ale najważniejsze, żeby wybrana przez Ciebie metoda była dobrze dostosowana do charakteru Twojej firmy. Wybór metody będzie determinował wybór narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu operacyjnym, metod kontroli, systemu obiegu informacji oraz sprawozdawczości.

Metody wyceny można podzielić na kilka grup:

  • Metody majątkowe – oparte na założeniu, że o wartości przedsiębiorstwa decyduje wartość posiadanego majątku skorygowana o wartość zobowiązań,

  • Metody dochodowe – traktujące przedsiębiorstwo jako inwestycję generującą strumień gotówki – o wartości firmy decyduje bieżąca wartość takiego strumienia,

  • Metody porównawcze – wycena oparta jest na porównaniu firmy z innymi spółkami, np. notowanymi na giełdzie,

  • Metody mieszane – kombinacja metod dochodowych i majątkowych.

Żadna metoda nie jest idealna, każda ma swoje wady, dlatego warto abyś zastosował równolegle kilka. Pozwoli Ci to weryfikować uzyskane wyniki – duże rozbieżności mogą wskazywać na błędy popełnione w procesie wyceny. W kolejnych artykułach omówmy szczegółowo każdą z metod.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel