Do jakiego komornika złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji

Emilia Bartkowiak

Autor: Emilia Bartkowiak

Dodano: 4 kwietnia 2016

Miejsce złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego będzie jest uzależnione od tego, z jakiego składnika majątkowego dłużnika egzekucja ma być prowadzona

Problem: Wygrałem sprawę w sądzie w Toruniu. Otrzymałem klauzulę wykonalności. Gdzie mam ją złożyć do komornika? Do Torunia czy Warszawy?

Wyjaśnienie: To, gdzie Pan powinien i może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego będzie uzależnione od tego, z jakiego składnika majątkowego dłużnika egzekucja ma być prowadzona (z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności z rachunków bankowych, z ruchomości, czy może z nieruchomości etc.). Ważne jest również to, czy skorzysta Pan z prawa wyboru komornika, czy też zechce skierować wniosek o wszczęcie egzekucji według właściwości wynikającej z przepisów szczególnych Kodeksu postępowania cywilnego.

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego

Właściwość miejscową i rzeczową komornika (tj. do którego komornika należy skierować sprawę egzekucyjną) określają przepisy zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego, dalej: kpc i w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 790).

Generalnie komornik, zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym w danym rewirze może działać więcej niż jeden komornik.

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji, dla której przeprowadzenia byłby właściwy zgodnie z przepisami kpc. Komornik z urzędu bada, czy jest właściwy rzeczowo i miejscowo do przyjęcia wniosku.

Właściwość miejscową komornika określają przepisu szczególne, zawarte w kpc, w odniesieniu do danego sposobu egzekucji.

Egzekucja z ruchomości

W przypadku egzekucji z ruchomości – egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości (chyba że wierzyciel wybierze innego komornika).

Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się w okręgu innego sądu.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz rachunków bankowych dłużnika

Egzekucjaz wynagrodzenia za pracę oraz rachunków bankowych dłużnika należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika (określanej wg jego miejsca zamieszkania).

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli.

Egzekucja z innych niż wyżej wymienione wierzytelności

Egzekucja z innych niż wyżej wymienione wierzytelności należy do komornika sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia – do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa.

Wierzyciel może wybrać komornika, ale są wyjątki

Wierzyciel ma także prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (prawo to dotyczy wyboru pomiędzy komornikami różnych rewirów, a nie wyboru jednego z komorników działających w tym samym rewirze).

Prawo wyboru nie dotyczy jednak spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku dokonania takiego wyboru przez wierzyciela (czyli wyboru innego komornika, aniżeli tego, którego właściwość wynika z wyżej wymienionych przepisów kpc), komornik wybrany działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (wynika to z faktu, iż komornik z urzędu bada swoją właściwość miejscową).

Podstawa prawna: 
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel