Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. z 2014 r., poz. 1860)

Dz.U.14..1860
rozporządzenie
Ministra Finansów1)
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom 2)
(Dz.U. z dnia 22 grudnia 2014 r.)
Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm. 3) )  zarządza się, co następuje :
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie podatnikom i podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”;
2)
wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1d pkt 2  ustawy;
3)
informacje, jakie powinien zawierać wniosek o  zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
4)
sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;
5)
sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;
6)
przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów;
7)
przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku;
8)
tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1 e ustawy.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego;
2)
podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku – posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3)
podmiocie uprawnionym z państwa trzeciego – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, oraz podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2 ustawy, ubiegające się o zwrot podatku – nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
4)
państwie członkowskim siedziby – rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej;
5)
kraju siedziby – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, na którym podmiot uprawniony z państwa trzeciego posiada siedzibę działalności gospodarczej;
6)
naczelniku urzędu skarbowego – rozumie się przez to Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;
7)
urzędzie skarbowym – rozumie się przez to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
§ 3.
1.
Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:
1)
jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o   którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;
2)
nie wykonuje na terytorium kraju, w  okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:
a)
usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,
b)
usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
c)
usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
d)
usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
e)
usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
f)
usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,
g)
usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
h)
usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych,
i)
usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
j)
pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1  ustawy, lub ich ładunków,
k)
usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17  ustawy,
l)
dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17  ustawy podatnikiem jest ich nabywca,
m)
usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy.
2.
Zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich świadczącym usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. m, stosuje się do nabywanych towarów i usług oraz importowanych towarów, które są związane wyłącznie ze świadczeniem tych usług przez te podmioty
§ 4.
1.
Zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2.
§ 5.
1.
Podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku – w odniesieniu do podatku od nabytych towarów lub usług lub importowanych towarów w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:
1)
400 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;
2)
50 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.
3.
Zwrot podatku zawartego w cenach nabytych towarów i usług lub zapłaconego z tytułu importu towarów w okresie, o którym mowa w ust. 1, przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty uprawnione z państw trzecich, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze, a w przypadku importu towarów – w dokumencie celnym.
4.
Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub dokumentu celnego.
§ 6.
1.
Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przesłany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.
Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, wniosek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.
4.
Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1  do rozporządzenia.
5.
Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot uprawniony wskazany w ust. 1 przesyła, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kopię faktury lub dokumentu celnego, w przypadku gdy podstawa opodatkowania podana:
1)
w  fakturze lub dokumencie celnym jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 1000 euro;
2)
w  fakturze stwierdzającej nabycie paliwa jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 250 euro.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur oraz dokumentów celnych przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.
7.
Przy przeliczaniu kwot, o których mowa w ust. 5, przepis § 5 ust. 4  stosuje się odpowiednio.
8.
Urząd skarbowy niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie wniosku.
9.
Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, kwota podatku, określona w wyniku tej korekty w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, zmniejszająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji. Terminy określone w § 9  stosuje się odpowiednio.
10.
Jeżeli w wyniku korekty, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, powstała kwota podatku zwiększająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku, kwota ta podlega zwrotowi z urzędu skarbowego. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 7.
1.
Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego następuje na wniosek tego podmiotu.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2  do rozporządzenia.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 , dołącza się :
1)
faktury oraz dokumenty celne, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;
2)
oryginał zaświadczenia będącego załącznikiem do wniosku, wskazującego, że podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby, wydanego przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego;
3)
dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, i podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest zidentyfikowany dla świadczenia usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m, poza terytorium kraju.
5.
Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio do faktur lub dokumentów celnych przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej. W takiej sytuacji podmiot uprawniony przesyła lub udostępnia w formie elektronicznej te dokumenty najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6.
Jeżeli zwrot podatku dotyczy wyłącznie przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, przepisu ust. 4 pkt 2  nie stosuje się.
7.
Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warunkiem że nie upłynął rok od dnia jego wydania oraz nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.
8.
Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, przepisy § 6 ust. 9 i 10  stosuje się odpowiednio.
§ 8.
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury i dokumenty celne, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1, podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w § 7 ust. 1.
§ 9.
1.
Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w:
1)
§ 6 ust. 5 i 6 – w przypadku podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej;
2)
§  7 ust. 4 i 5 – w przypadku podmiotów uprawnionych z państw trzecich.
2.
Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie posiada wszystkich informacji, na podstawie których może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1, może żądać, w terminie, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowych informacji.
3.
Jeżeli na podstawie otrzymanych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego nie może podjąć decyzji, o której mowa w ust. 1, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dostarczyć w języku polskim w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.
5.
W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie:
1)
2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, nie później jednak niż w terminie 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;
2)
2 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, w przypadku nieotrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, nie później jednak niż w terminie:
a)
6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2 ,
b)
8  miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 3.
6.
Urząd skarbowy dokonuje zwrotu uznanej kwoty podatku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.
§ 10.
1.
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego:
1)
w kraju albo w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim – w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2)
w kraju albo w kraju siedziby – w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa trzeciego.
2.
Jeżeli zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy :
1)
w  państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – w przypadku podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ,
2)
w kraju siedziby – w przypadku podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
-
urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.
3.
Koszty, o których mowa w ust. 2, pomniejszają kwotę zwrotu określonego w decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.
§ 11.
1.
Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6, naliczane są odsetki analogicznie jak dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, w przypadkach nieterminowego zwrotu podatku tym podatnikom. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 4) ) w tym zakresie stosuje się odpowiednio.
2.
Do wypłaty odsetek przepisy § 10  stosuje się odpowiednio.
§ 12.
Do wniosków o zwrot podatku za 2014 r. złożonych przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej i podmioty uprawnione z państw trzecich stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 5)
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256)
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11), dyrektywę Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz trzynastą dyrektywę Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z 21.11.1986, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 129).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644.
5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 136, poz. 797), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
6) Informacje podaje się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.
7) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).
8) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, z późn. zm.).
9) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy, kwota zwrotu winna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.
Załącznik 1 Informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załącznik 2 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel