Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zatrudnienie osób, które mają prawo do emerytury

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 28 grudnia 2011
Pytanie:  Chciałabym zatrudnić osoby, które maja prawo do emerytury lub renty.
Proszę o informacje:
  • Czy można zatrudniać takie osoby na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy dzieło?
  • Czy z tytułu zatrudnienia emerytów czy rencistów można uzyskać jakieś ulgi: np. w ubezpieczeniu ZUS?

Przeczytaj odpowiedź na pytanie i dowiedz się jakie ma obowiązki pracodawca, który zatrudnia emeryta lub rencistę na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Odpowiedź: 

Przepisy ustawy systemowej oraz ustawy emerytalnej nie ograniczają płatnika składek w zakresie rodzaju umowy dotyczącej zatrudnienia zawieranej z emerytem lub rencistą. Pracodawca może zatrudniać osoby, które mają ustalone prawo do emerytury lub renty, zarówno na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia albo umowy o dzieło. Powołane przepisy nie przewidują żadnych ulg ani preferencji dla pracodawców zatrudniających emerytów i rencistów.

Zatrudnianie emerytów i rencistów na podstawie umów cywilnoprawnych i umowy o pracę a składki na ZUS
1. Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Według postanowień ustawy systemowej - ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym podlegają emeryci i renciści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą, a także wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenia usług.

Dodaję, iż umowa agencyjna lub umowa zlecenia albo inna umowa o świadczenie usług, rodzi również obowiązek ubezpieczenia wypadkowego. Jedynie ubezpieczeniu chorobowemu - na zasadzie dobrowolności - podlegają zleceniobiorcy.

Od zarobków osiąganych przez emerytów i rencistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia pracodawca ma obowiązek odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Także składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za wymienione osoby należy opłacać, o ile osoby te nie osiągnęły wieku - co najmniej 55 lat kobieta i co najmniej 60 lat mężczyzna.

Jeżeli emeryt lub rencista jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę zlecenia, zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i nie jest wykonywana na jego rzecz, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niej charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Tym samym, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

2. Umowa o dzieło a ZUS

Natomiast emeryt i rencista, który wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło - nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje jednak, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W takich przypadkach umowa o dzieło jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana jak umowa o pracę.
Należy powiadomić ZUS o zatrudnieniu emeryta lub rencisty

Ponadto ustawa emerytalna nakłada na płatników składek obowiązek zawiadomienia organu rentowego o podjęciu  przez emeryta lub rencistę dodatkowej pracy zarobkowej i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu.

Ponadto po upływie roku kalendarzowego - do końca lutego każdego roku - płatnik składek wystawia zaświadczenie o kwocie przychodu uzyskanego w roku poprzednim. Do kwoty przychodu dolicza się także kwoty wynagrodzenia wypłaconego (na podstawie kp) za czas choroby, kwoty zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.  

Opłacanie składek na ZUS nie ma znaczenia przy ustalaniu czy przychód osiągany przez emeryta lub rencistę wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń

Wyjaśnia się, iż dla celów oceny przez ZUS, czy przychód osiągany przez emeryta lub rencistę wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie jego świadczenia, nie ma znaczenia to, czy emeryt lub rencista opłaca składki na ubezpieczenia społeczne,   czy też jest zwolniony z tego obowiązku - z uwagi na posiadanie ustalonego prawa do świadczenia  lub z uwagi na podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innego tytułu.

Informacja ta ma szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że osoba osiągająca przychód z dwóch (lub więcej tytułów) rozliczana jest z łącznej kwoty przychodu.
Tekst opublikowany: 

7 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel