Rencistka zatrudniona jako główna księgowa chce otworzyć biuro rachunkowe

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 29 grudnia 2011
Pytanie:  Jestem rencistką i mam skończone 57 lat. Pracuję na 3/4 etatu jako główna księgowa w sp. z o.o. Od stycznia 2012 r. chciałabym otworzyć biuro rachunkowe, mam uprawnienia. Czy w takiej sytuacji będę mogła pobierać rentę, pracować na 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę i wystawiać dla mojego pracodawcy fakturę za usługi finansowe?

Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą może pracować na umowę o pracę? Przeczytaj odpowiedź i poznaj stanowisko eksperta.

Odpowiedź: 

Odpowiadam na temat Pani renty w sytuacji prawnej obowiązującej od stycznia 2012 r. W związku z tym, w Pani przypadku renta z tytułu niezdolności do pracy może być wypłacana w 2012 r., gdy przychody osiągane z tytułu pracy na podstawie umowy o pracę oraz z tytułu prowadzenia biura rachunkowego, nie będą przekraczały 70% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej przez ZUS osiąga przychód z tytułu pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę albo z tytułu  działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, względnie z obu tytułów - renta ta może - w zależności od wysokości przychodów) podlegać:

  • zawieszeniu, jeżeli przychód przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: Prezesa GUS ) albo
  • zmniejszeniu, jeżeli przychód kształtuje się w granicach 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.
Jeżeli osiągany przychód jest niższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS - renta nie podlega ani zmniejszeniu ani jej wypłata nie podlega zawieszeniu.
Przedstawione wyżej zasady - mają także zastosowanie w odniesieniu do rencistów:
  • wyłączonych z ubezpieczenia społecznego w związku z posiadaniem ustalonego prawa do renty oraz
  • wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

Rencista - przed podjęciem pracy lub działalności - powinien w każdym roku  powiadomić  ZUS (organ rentowy wypłacający świadczenie rentowe), o zamiarze osiągania przychodu i jego wysokości. W zawiadomieniu takim rencista oświadcza, iż jego zamiarem jest osiąganie przychodu w wysokości:

  • niepowodującej zmniejszenia lub zawieszenia renty, albo
  • powodującej zmniejszenia renty,
  • powodującej zawieszenie renty.
Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego sytuacja ulega zmianie - rencista przekazuje do ZUS - odpowiednio zmienione  swoje oświadczenie.

Po upływie roku kalendarzowego - zarówno rencista, jak też pracodawca, jest zobowiązany do powiadomienia ZUS o wysokości przychodu uzyskanego w roku poprzednim.

Dla ustalenia przez ZUS czy osiągany przychód powoduje zawieszenie lub zmniejszenie renty, nie ma znaczenia, czy emeryt lub rencista opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, czy też został zwolniony z tego obowiązku z uwagi na posiadanie ustalonego prawa do renty lub z uwagi na podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innego tytułu.

Rencista osiągająca przychód z dwóch (lub więcej tytułów) rozliczany jest z łącznej kwoty przychodu. Jeżeli rencista nie jest zobowiązany do opłacania składek nas ubezpieczenia społeczne, przychód przyjmuje się w takiej wysokości, w jakiej zostałby ustalony dla celu opłacania składek.

Zaznacza się, iż do kwot osiąganego przychodu doliczane są kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wynikającego z Kodeksu pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego - chociaż od tych przychodów nie jest opłacana składka na ubezpieczenia społeczne.

Dodaję się, iż osoby mające prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy ustalonej z tytułu pozostawania w ubezpieczeniu społecznym, które zawarły umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, albo umowę o dzieło z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania tej umowy. Zasadę taka obowiązuje  także w przypadku, gdy na podstawie takiej umowy wykonywana jest praca na rzecz pracodawcy, z którym osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty pozostaje w stosunku pracy. Dotyczy to umów: agencyjnych, zlecenia i o świadczenie usług.

Tekst opublikowany: 

7 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel