Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Przeliczenie emerytury dla 65 letniego mężczyzny

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 30 grudnia 2011
Pytanie:  Mężczyzna będąc na wcześniejszej emeryturze w wieku 60 lat mając 35 letni staż pracy nadal pracował ponad 30 miesięcy. W tym okresie uzyskał przez 1 rok wynagrodzenie, którego wskaźnik roczny (stosunek podstawy wymiaru składek do rocznego przeciętnego wynagrodzenia) jest wyższy od jednego z lat przyjętych (20 wybranych lat z całego okresu zatrudnienia) do obliczenia wcześniejszej emerytury.
  • Czy mężczyzna może:
  • Po ukończeniu 65 lat wystąpić o przyznanie emerytury z tytułu wieku emerytalnego (co kwartał emerytura wcześniejsza była przeliczana)?
  • Czy nowy wyższy łączny wskaźnik z 20 lat spowoduje, że cała emerytura będzie przeliczona od kwoty bazowej z roku złożenia wniosku o „nową emeryturę", czy też będzie przeliczana tylko część socjalna „nowej emerytury"?

Przeczytaj odpowiedź na pytanie i dowiedz się, czy mężczyzna pobierający wcześniejszą emeryturę może po ukończeniu 65 lat wystąpić o przyznanie emerytury z tytułu wieku emerytalnego? Dowiedz się, jakie stanowisko zajął w tej sprawie nasz specjalista z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych.

Odpowiedź: 

Mężczyzna urodzony przed 1949 r., który ma ustalone prawo do emerytury wcześniejszej, może po osiągnięciu 65 lat wystąpić do ZUS z wnioskiem o ustalenie prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej. Wyjaśniam, iż na ustalenie prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym nie ma wpływu okoliczność przeliczania emerytury wcześniejszej poprzez doliczenie - po upływie każdego kwartału - dodatkowo przebytych okresów ubezpieczenia.

Emerytura przysługująca po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego będzie obliczona w następujący sposób:

  • część socjalna - od kwoty bazową obowiązującej w dacie złożenia wniosku o wymienioną emeryturę,
  • część za okresy składkowe i nieskładkowe - od podstawy wymiaru emerytury wcześniejszej.

Podana wyżej zasada obliczania emerytury po emeryturze wynika z art. 53 ust. 1 i 4 ustawy emerytalnej oraz z uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 10 września 2009 r. Sąd Najwyższy przesądził, iż osobie, która miała ustalone prawo do wcześniejszej emerytury i po jej przyznaniu podlegała, co najmniej trzydzieści miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, przy ustalaniu emerytury na podstawie art. 27 ustawy emerytalnej -  uwzględnia się tylko do obliczenia części socjalnej kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o tę emeryturę.

Podstawą wymiaru części emerytury obliczanej za okresy składkowe i nieskładkowe będzie wyłącznie podstawa wymiaru wcześniej przyznanej emerytury, w wysokości uwzględniającej rewaloryzację i waloryzacje, jakie miały miejsce w okresie od przyznania emerytury wcześniejszej do przyznania emerytury w powszechnym wieku emerytalnym.   

Sugeruję aby przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym lub - najpóźniej - wraz ze zgłoszeniem takiego wniosku, złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury wcześniejszej.

W przypadku  bowiem, gdy do wniosku o przyznanie kolejnej emerytury zostanie dołączony wykaz zarobków, ZUS sprawdzi, czy w oparciu o te zarobki jest możliwe przeliczenie podstawy wymiaru wcześniej przyznanego świadczenia. Jeśli tak, ZUS w pierwszej kolejności przeliczy emeryturę wcześniejszą, a następnie - za podstawę wymiaru nowo przyznawanej emerytury (w powszechnym wieku emerytalnym) przyjmie przeliczoną podstawę wymiaru wcześniejszej emerytury do obliczenia części emerytury za okresy składkowe i nieskładkowe.

Wyjaśniam, iż w przypadku emerytury przyznawanej osobie, która miała już wcześniej ustalone prawo do takiego świadczenia, ustawa emerytalna nie przewiduje możliwości ustalenia podstawy wymiaru od zarobków osiąganych po przyznaniu wcześniejszej emerytury, z wyjątkiem przypadków, gdy:

  • nie była pobierana emerytura  wcześniejszej wobec zawieszenia jej wypłaty, albo
  • przedstawione zostały zarobki w całości - z okresu po przyznaniu emerytury wcześniejszej, a przy tym wskaźnik wysokości podstawy wymiaru wynosiłby co najmniej 130%.
W tych przypadkach przeliczenie podstawy wymiaru może być dokonane wyłącznie wówczas, gdy nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od ostatnio ustalonego.

Natomiast, gdyby już po przyznaniu emerytury w powszechnym wieku emerytalnym - mężczyzna ten pozostawał w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym co najmniej przez rok kalendarzowy lub dłużej - ZUS przeliczy podstawę wymiaru emerytury z uwzględnieniem tych nowych zarobków, pod warunkiem, że nowo ustalony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzedniego. W takim przypadku podstawa wymiaru ustalana zostanie przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o przeliczenie tej podstawy.

Tekst opublikowany: 

7 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel