Prowadzenie firmy w okresie pobierania renty. Czy ZUS może odebrać świadczenie

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 19 marca 2018
Pytanie:  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (właściciel firmy budowlanej) ma ustaloną okresową niezdolność do pracy (prawo do renty). Stan zdrowotny tej osoby na chwilę obecną jest stabilny, aczkolwiek są dni, kiedy nie może wstać z łóżka. Jest ;po kilku operacjach i podlega ścisłej kontroli lekarskiej. Z tego powodu, że działalność nie została zlikwidowana ani zawieszona (w działalność zaangażowana jest żona – osoba współpracująca oraz synowie – pracują na zleceniu) za właściciela firmy odprowadzane są normalnie składki do ZUS. Jednocześnie właściciel firmy korzysta z przyznanej mu okresowo renty. Są dni, kiedy właściciel firmy czuje się lepiej i wówczas idzie na budowę, a czasami jedzie na kilka dni w delegację, aby mieć ogląd wykonywanych robót (podkreślam ogląd). Ze względu na stan zdrowia nie może pracować fizycznie, nie przebywa też długo w miejscu pracy. Czy osobie tej może być odebrane prawo do okresowo przyznanej renty z tego powodu, że przebywa np. na budowie lub jedzie w delegację?
Odpowiedź: 

Obowiązujące przepisy nie zabraniają pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego podlegają – do czasu uzyskania prawa do emerytury –  obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z racji prowadzonej działalności. Składka na ubezpieczenie chorobowe ma dla nich charakter dobrowolny.

Niektórzy przedsiębiorcy uprawnieni do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy mogą zostać objęci zwolnieniem z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z ulgi tej może skorzystać osoba otrzymująca świadczenie emerytalne lub rentowe nieprzekraczające miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. – 2.100 zł), w przypadku gdy:

  1. uzyskuje dodatkowe przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie połowy najniższej emerytury 514,90 zł (od 1 marca 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1.029,80 zł x 50%),
  2. opłaca podatek dochodowy z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.
Dodatkowo, składki zdrowotnej nie musi odprowadzać osoba legitymująca się orzeczeniem o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po spełnieniu warunków wymienionych w pkt 1 lub 2, bez ograniczenia dotyczącego wysokości przysługującego świadczenia.

Ponadto, przedsiębiorcy nie uiszczają składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jednak co do zasady są zobowiązani do opłacania składki na Fundusz Pracy.

Warto zatem pamiętać, że zwolnieni z odprowadzania składek na oba fundusze są kobiety i mężczyźni, którzy mają ukończone odpowiednio 55 i 60 lat. Zwolnienie to przysługuje od następnego miesiąca po osiągnięciu wymaganego wieku bądź od bieżącego miesiąca, jeśli urodziny ubezpieczonego przypadają w pierwszym dniu miesiąca.

Odnosząc się bezpośrednio do problemu przedstawionego w treści pytania należy wskazać, że wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy grozi utratą prawa do zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasada ta nie ma jednak odniesienia do osób pobierających emerytury bądź renty, w tym rentę z tytułu niezdolności do pracy. Nie istnieje bowiem taki przepis, który ograniczałby ich aktywność zawodową. Prowadzenie działalności gospodarczej przez rencistę może jedynie wpływać na zmniejszanie bądź zawieszanie świadczenia w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż odpowiednio 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za dany kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Ryzyko z tym związane nie dotyczy jednak przedsiębiorcy, o którym mowa w pytaniu, ponieważ – jak wynika z opisanego stanu faktycznego – opłaca on składki na ubezpieczenia społeczne od najniższej, obowiązującej go podstawy, czyli w 2018 r. od kwoty 2.665,80 zł.

Z kolei od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2018 r. kwoty przychodu wpływające na zmniejszanie i zawieszanie świadczeń wynoszą:

  • 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3161,70 zł,
  • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5871,70 zł.

W odniesieniu do emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodem mającym wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia nie jest przychód faktycznie osiągnięty z tytułu tej działalności, tylko kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel