Ograniczenie osiągania dochodów dla emerytów prowadzących działalność gospodarczą

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 22 grudnia 2011
Pytanie:  Czy dla emerytów prowadzących działalność gospodarczą istnieją ograniczenia osiągania dochodów? Pytanie dotyczy emerytów służb mundurowych i pozostałych emerytów. Jeżeli zaś są ograniczenia to w jakich terminach należy poinformować o tym ZUS i w jakiej formie?

Sprawdź, jaką opinie wyraził na ten temat nasz specjalista z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych. Dowiedz się, jakie przychody powodują zmniejszenie i zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Odpowiedź: 

Każdy emeryt, który zamierza osiągać przychód z tytułu wykonywania pracy, służby lub działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego - ma obowiązek powiadomić organ rentowy o wysokości przychodu uzyskiwanego z tego tytułu. Powiadomienie o powyższym emeryt powinien przekazać organowi emerytalnemu:

 • po podjęciu decyzji o zamiarze osiągania przychodu,
 • w każdym kolejnym roku, jeżeli przychód jest osiągany nadal.

Obowiązek ten spoczywa na każdej osobie podejmującej pracę, służbę lub działalność, bez względu na wysokość osiąganego przychodu. O powyższym obowiązku emeryt jest informowany w decyzji przyznającej prawo do emerytury.

Przy określaniu przychodu emeryt wskazuje, czy planowany przychód:

 • nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał
 • kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS,
 • przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  lecz nie przekracza 130% tego wynagrodzenia, lub kwoty maksymalnego zmniejszenia),
 • przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Ograniczenia osiągania przychodów dla emerytów prowadzących działalność gospodarczą

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, w tym także wykonywanej za granicą.

Prawo do emerytury z tytułu służby ulega zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby.

Informuje się, iż za przychód osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne - kwotę zadeklarowaną, jednak nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego przez ministra pracy i polityki społecznej.

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz dla osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 2.015,40 zł miesięcznie.

Dla osób prowadzących po raz pierwszy pozarolniczą działalność gospodarczą przepisy przewidują preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne , a mianowicie: podstawę składek w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi 415,80 zł.

Zaznacza się, iż przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zmniejszenie świadczeń uwzględnia się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Przychodem powodującym zmniejszenie emerytury jest również wynagrodzenie uzyskiwane na stanowisku sędziego lub prokuratora albo uposażenie pobierane przez sędziego lub prokuratora  przeniesionego w stan spoczynku.

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

 • od 1 stycznia 2011 r. - 2.242,20 zł,
 • od 1 marca 2011 r. - 2.406,80 zł,
 • od 1 czerwca 2011 r. - 2.426,50 zł,
 • od 1 września 2011 r. - 2.356,30 zł.
Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
 • od 1 stycznia 2011 r. - 4.164,00 zł,
 • od 1 marca 2011 r. - 4.469,70 zł,
 • od 1 czerwca 2011 r. - 4.506,30 zł,
 • od 1 września 2011 r. - 4.376,00 zł.
Przedstawione zasady nie dotyczą emerytów, którzy 60 lat - kobieta , 65 lat - mężczyzna ukończyli przed podjęciem działalności lub pracy.
Forma w jakiej emeryt powinien powiadomić o osiąganiu dodatkowego przychodu

O powyższym emeryt może powiadomić w dowolnej formie, np. w formie własnego oświadczenia, z tym  że oświadczenie to powinno m.in. zawierać:

 1. imię i nazwisko emeryta,
 2. numer emerytury nadany przez organ emerytalny,
 3. roku, którego oświadczenie dotyczy,
 4. zamierzam osiągać przychody w wysokości:
  a) nie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  b) przekraczającej  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - przewidywany przychód miesięczny wyniesie (należy podać kwotę w zł),
  c) przekraczającej  130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  d) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej - podstawą opłacania składek jest kwota …zł;
  e) składek ZUS nie opłacam,
 5. zobowiązuję się powiadomić organ emerytalny zmianie wysokości  osiąganego  przychodu w innej wysokości niż podana wyżej.
Oświadczenie to należy podpisać i podać datę jego wystawienia.
Emeryt do końca lutego każdego roku powinien powiadomić ZUS o łącznej kwocie przychodu osiąganego w ub. roku

Natomiast w celu ustalenia przez organ emerytalny, czy osiągany w minionym roku przychód uzasadniał wypłatę świadczenia w pełnej, czy w zmniejszonej wysokości albo uzasadniał zawieszenie wypłaty, emeryt jest zobowiązany(a) do końca lutego każdego roku powiadomić ten organ o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym lub o kwocie przychodów osiąganych w poszczególnych miesiącach danego roku.

Obowiązek ten dotyczy także pracodawców i zleceniodawców, a w przypadku osób pełniących służbę - właściwej komórki kadrowej. .

Informuję się, iż dla ustalenia, czy osiągany przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury, nie ma znaczenia to, czy emeryt opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, czy też jest zwolniony z tego obowiązku  z uwagi na:

 • posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub
 • podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innego tytułu.
Jeżeli emeryt osiąga przychód z dwóch (lub więcej tytułów) należy powiadomić o każdym źródle osiąganego przychodu, bowiem rozliczeniu podlega łączna kwota przychodu.
Przychód osiągany przez emeryta przyjmowany jest w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli emeryt nie jest zobowiązany do opłacania składek, przychód przyjmowany jest w takiej wysokości, w jakiej zostałby ustalony dla celu opłacania składek, gdyby podlegał ubezpieczeniom społecznym.
Podstawa prawna: 

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) - ustawa emerytalna,
- ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji  Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn.: z 2004 r. Dz. U. nr 8, poz. 67 ze zm.) - ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym,
- ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich (tekst jedn.: z 2004 r. Dz. U. nr 8, poz. 66 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

7 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel