Kiedy emerytowi zostanie zawieszone świadczenie?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 28 grudnia 2011
Pytanie:  Pracownik - emeryt na dzień 30 września 2011 r. osiągnął przychód z umowy o pracę w wysokości 46.803 zł. Kierownik jednostki zamierza przyznać mu nagrodę w wysokości  np. 3.000 zł. Pracownik do końca roku prawdopodobnie otrzyma jeszcze 13.080 zł. Jego łączny przychód wyniesie 62.883 zł. Kiedy zostanie mu zawieszone świadczenie? Kiedy zostanie mu ono odwieszone?

Kiedy emerytowi zostanie zawieszone świadczenie? Sprawdź, co sądzi na ten temat specjalista z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych.

Odpowiedź: 

Przedstawiona w pytaniu kwota przychodów wskazuje, iż wypłata emerytury powinna być zawieszona. Emeryt powinien powiadomić ZUS o osiąganych przychodach i ewentualnie wnioskować o wstrzymanie wypłaty emerytury. ZUS zawiesiłby wypłatę emerytury do końca bieżącego roku i od stycznia 2012 r. podjąłby wypłatę, chyba że emeryt  złożyłby oświadczenie, iż w roku 2012 będzie osiągał przychody przekraczające 130% przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczne rozliczenie świadczeń następuje po upływie danego roku kalendarzowego. Informuję, iż w decyzji o przyznaniu prawa do emerytury jest zawarte „pouczenie”, które zobowiązuje emeryta do powiadomienia ZUS o osiąganiu przychodów oraz o wysokości osiąganych przychodów miesięcznie.

Zmniejszenie i zawieszenie emerytury

Na zmniejszenie wysokości wypłacanej emerytury wpływa przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty emerytury. Natomiast osiąganie przychodu niższego niż wynosi kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - nie powoduje żadnych skutków w wypłacie emerytury (ani zmniejszenia kwoty emerytury ani zawieszenia jej wypłaty).

Podkreślić należy, że do kwoty przychodu - oprócz wynagrodzenia - wliczane są także zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wychowawczy, świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze, dodatek wyrównawczy, a także wynagrodzenie wypłacone za czas niezdolności do pracy (wynikające z przepisów Kodeksu pracy).

Kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłasza co kwartał prezes GUS.

Suma kwot 130 % przeciętnego wynagrodzenia za 11 miesięcy 2011 r. wynosi 48.384 zł (od stycznia do listopada - za kolejny kwartał przeciętne wynagrodzenie nie zostało jeszcze opublikowane) .

Dodaję, iż osoba osiągająca przychód z dwóch (lub więcej tytułów) rozliczana jest z łącznej kwoty przychodu.

Jakie kwoty powodują zmniejszenie lub zawieszenie emerytury?

Dla orientacji podaję kwoty  przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów:

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

 • od 1 stycznia 2011 r. - 2.242,20 zł,
 • od 1 marca 2011 r. - 2.406,80 zł,
 • od 1 czerwca 2011 r. - 2.426,50 zł,
 • od 1 września 2011 r. - 2.356,30 zł.
Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:
 • od 1 stycznia 2011 r. - 4.164,00 zł,
 • od 1 marca 2011 r. - 4.469,70 zł,
 • od 1 czerwca 2011 r. - 4.506,30 zł,
 • od 1 września 2011 r. - 4.376,00 zł.
Przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez prezesa GUS:
 • w IV kwartale 2010 r. - 3.438,21 zł,
 • w I kwartale 2011 r. - 3.466,33 zł,
 • w II kwartale 2011 r. - 3.366,11 zł.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2011 r.
 • w I kwartale 2011 r. 3.466,33 zł,
 • w II kwartale 2011 r. 3.366,11 zł.
W przypadku, gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, tj.:
od 1 marca 2011 r.:
 • 503,82 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 377,89 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 428,27 zł - renta rodzinna dla jednej osoby.
Tekst opublikowany: 

7 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel