Jak najkorzystniej w 2007 r. zatrudniać emerytów i rencistów?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 5 stycznia 2007

Pytanie: Jak najkorzystniej będzie od 2007 r. zatrudniać emeryta i rencistę? Czy umowa zlecenia i o dzieło będą nadal obowiązywały, czy też trzeba będzie zatrudnić ich na umowę o pracę? Prosimy o wyczerpującą odpowiedź – pisze specjalistka ds. personalnych z Kętrzyna.

Odpowiedź: Informuję, że nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby możliwość zatrudnienia pracownika, któremu została przyznana emerytura, a przepisy dotyczące zatrudniania i zarobkowania emerytów i rencistów nie uległy żadnym zmianom od 1 stycznia 2007 r.

Jeżeli więc Pani pracodawca chciałby ponownie zatrudnić swojego byłego pracownika – emeryta, może to uczynić, nawet od następnego dnia po ustaniu poprzedniego stosunku pracy.

A zatem były pracownik może być zatrudniony na umowę zlecenia, może też być z nim podpisana umowa o dzieło, może też być zawarta umowa o pracę.

Rodzaj umowy zależy od charakteru pracy, jaką były pracownik będzie świadczył.

Proszę jednak pamiętać, że jeżeli ma to być np. kontynuowanie pracy na dotychczasowym stanowisku lub innej pracy podporządkowanej, to niewątpliwie powinna to być umowa o pracę.

W umowie o dzieło lub umowie zlecenia wykonawca nie oddaje do rozporządzenia zleceniodawcy swojej pracy, jak to jest w umowie o pracę, lecz zobowiązuje się osiągnąć określony wynik pracy (dzieło) lub wykonać, z należytą starannością, pewną czynność (zlecenie).

Przy umowie o dzieło wykonawca osiąga wynik samodzielnie, a nie pod kierownictwem zamawiającego dzieło, chociaż umowa o dzieło może zawierać pewne wskazówki co do sposobu wykonania dzieła (np. opracowanie instrukcji obsługi, poradnika itp.).


Przypominam, że warunkiem uzyskania emerytury przez pracownika jest rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art.103 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Jeżeli chodzi o aspekt ubezpieczeniowy, to informuję, że w dziedzinie ubezpieczeń społecznych emeryci i renciści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają takim samym zasadom jak pozostali pracownicy. Pracodawcy nie korzystają więc w tej dziedzinie z żadnych ulg. A zatem, jeżeli Pani pracodawca zatrudni emeryta lub rencistę na podstawie umowy o pracę, to jest obowiązany odprowadzać od ich wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne na tych samych zasadach i według tych samych stóp procentowych co za pozostałych pracowników.

Połowę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz całą składkę chorobową pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika i odprowadza do ZUS, a pozostałą część składki emerytalnej i rentowej oraz całą składkę wypadkową pracodawca odprowadza do ZUS z własnych środków.

Również w przypadku zatrudnienia emeryta lub rencisty na umowę zlecenia pracodawca musi taką osobę zgłosić do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS oraz przekazywać za niego składki według wyżej podanych zasad, z tym że składka na ubezpieczenie chorobowe jest dla osoby wykonującej umowę zlecenia dobrowolna, a składka na ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowa tylko wtedy, gdy umowa jest wykonywana w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Jeżeli zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia np. u siebie w domu – ubezpieczenie wypadkowe nie występuje.

Jeżeli emeryt lub rencista zawrze ze zlecającym samoistną umowę o dzieło – nie będzie podlegał żadnym ubezpieczeniom – ani społecznym, ani zdrowotnym, a zlecający dzieło nie będzie zgłaszał go z tytułu zawarcia tej umowy do ZUS.

Emeryci i renciści mogą zarobić na umowie o pracę lub na umowie zlecenia do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS - bez żadnych konsekwencji wobec pobieranych świadczeń.
W razie osiągania dochodu wyższego niż 70%, ale nie wyższego niż 130% przeciętnego wynagrodzenia świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż maksymalna kwota zmniejszenia ustalona w ustawie emerytalnej.

Aktualne kwoty przychodów emerytów i rencistów powodujące zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty tych świadczeń znajdują się tutaj

Należy podkreślić, że dopuszczalny przychód emerytów i rencistów obejmuje również koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Powyższe ograniczenie zarobków nie dotyczy emerytów, którzy osiągali przychody po osiągnięciu 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni, ponieważ osoby te, poczynając od 1 stycznia 1999 r., mogą zarobkować bez ograniczenia i pobierać jednocześnie pełną emeryturę.

Zatrudniając pracownika, bez względu na to, czy jest to osoba mająca ustalone prawo do emerytury lub renty, czy też inna osoba, Pani pracodawca ponosi takie same koszty, jeżeli chodzi o opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca opłaca z własnych środków za każdego pracownika: połowę składki emerytalnej, połowę składki rentowej oraz całą składkę wypadkową.

A zatem ustalając emerytowi zatrudnionemu na umowę o pracę takie same wynagrodzenie jak innemu pracownikowi, pracodawca ponosi z tytułu zatrudnienia obu tych pracowników takie same koszty.

Niższy koszt zatrudnienia na umowę o pracę emeryta byłby tylko wtedy, gdyby zgodził się on pracować za niższe wynagrodzenie niż pracownik niebędący emerytem.

Emeryt podejmujący pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu (o ile wykonuje umowę zlecenia w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zleceniodawcę). Ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Emeryt ten nie podlega jednak obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli na rzecz innego podmiotu niż zleceniodawca wykonuje umowę o pracę, bez względu na wysokość osiąganego z tytułu tej pracy wynagrodzenia.


Również w przypadku gdy zleceniobiorca wykonuje jednocześnie kilka umów zlecenia, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu z tytułu tylko jednej z tych umów, a mianowicie pierwszej lub dowolnie wybranej. Zasada ta ma zastosowanie także do zleceniobiorców będących emerytami lub rencistami.

A zatem zatrudniając emeryta lub rencistę na umowę zlecenia, zleceniodawca powinien sprawdzić, czy są oni gdzie indziej zatrudnieni na umowę o pracę, czy też wykonują jeszcze inną umowę zlecenia, z tytułu której są ubezpieczeni.

Przypominamy, że od każdej umowy zlecenia, również od takiej, od której nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, powinny być odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wynagrodzenie z tytułu samoistnej umowy o dzieło, wykonywanej przez osobę niebędącą pracownikiem zamawiającego dzieło, nigdy nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to wszystkich osób wykonujących umowę o dzieło, w tym emerytów i rencistów.


Jeżeli pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem, zarówno będącym emerytem lub rencistą, jak i niemającym prawa do żadnego z tych świadczeń, musi wypłacone z tytułu umowy o dzieło wynagrodzenie zsumować z otrzymanym w danym miesiącu przez pracownika wynagrodzeniem za pracę i od tak ustalonej kwoty naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie należy zgłaszać odrębnie pracownika do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zawarcia z nim dodatkowo umowy o dzieło.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.) emeryci i renciści powinni, niezwłocznie po podjęciu działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu społecznemu, powiadomić ZUS o takiej działalności.


Dotyczy to wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawiadomienie o rozpoczęciu przez emeryta pracy powinien potwierdzić pracodawca, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia.

W zawiadomieniu o podjęciu działalności zarobkowej emeryt i rencista składa oświadczenie, czy jego zamiarem jest osiąganie dochodu:

  1. niepowodującego zawieszenia lub zmniejszenia świadczeń,
  2. powodującego zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń.


Do końca lutego każdego roku emeryt i rencista zobowiązany jest zawiadomić ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym.

Również pracodawca zatrudniający emeryta lub rencistę na umowę o pracę lub na umowę zlecenia jest zobowiązany zawiadomić ZUS do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

W tym roku termin ten upływa 28 lutego.

Należy pamiętać, że zawiadomień za 2006 r. nie składa się w przypadku emerytów, którzy ukończyli przed 1 stycznia 2006 r. 65 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety). Za osoby, które wiek ten osiągnęły w trakcie 2006 r., zawiadomienie należy wysłać.


Podstawa prawna:

- art. 103 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39, poz. 353 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.),

- ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 3 stycznia 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel