Czy są jakieś ograniczenia w uzyskiwaniu przychodów, aby nie stracić renty?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 6 sierpnia 2008
Pytanie:  Jestem inwalidą I grupy od dzieciństwa. Otrzymuję rentę socjalną. Obecnie założyłem działalność gospodarczą, płacę składki na ZUS liczone od najniższego wynagrodzenia. Czy są jakieś ograniczenia w uzyskiwaniu przychodów, aby nie stracić renty?
Odpowiedź: 

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba uprawniona do renty osiągnęła przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych.

Przychodem, który może powodować zawieszenie wypłaty renty socjalnej, jest przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Natomiast za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę np. w wojsku lub policji albo inną pracę zarobkową, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

Za przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2008 r. wynosi 1.126 zł, a 30% tej kwoty wynosi 337,80 zł.

Dodaję, iż renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej, wynosi:

- od 1 marca 2008 do 31 maja 2008 r. – 870 zł,

- od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. – 895,20 zł.

Jeżeli Pan zadeklarował podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia, to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty, która powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej, tj. kwoty 895,20 zł(stanowiącej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego od 1 czerwca 2008 do 31 sierpnia 2008 r.).

W takiej sytuacji przychód z tytułu prowadzonej działalności nie powoduje zawieszenia wypłaty renty socjalnej.

Podał Pan, iż: „płacę składki ZUS liczone od najniższego wynagrodzenia”. Jeżeli istotnie płaci Pan składki od kwoty 1.126 zł, w takim przypadku przychód Pana przekraczałby podany wyżej limit przychodów, tj. 895,20 zł. Powinien Pan sprawdzić, od jakiej kwoty płaci składki na ubezpieczenia – czy od 337,80 zł, czy od 1126,00 zł.

Informuję, że osoba pobierająca rentę socjalną (lub jej przedstawiciel ustawowy – opiekun prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ rentowy o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia.

Podstawa prawna: 

- ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 ze zm.),
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

6 sierpnia 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel