Czy odprawa emerytalna może mieć wpływ na zawieszenie renty?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 1 sierpnia 2008
Pytanie:  Pracownica zatrudniona w mojej firmie pobiera rentę po zmarłym mężu. Uzyskiwane w naszym zakładzie pracy dochody nie powodują zmniejszenia renty. W grudniu ukończy 60 lat i nabędzie prawa emerytalne. Jeśli emerytura będzie wyższa, będzie ją pobierała, ale jeśli renta będzie wyższa, pozostanie przy tym świadczeniu, ale na emeryturę już przejdzie. Czy odprawa emerytalna wpłynie na zawieszalność renty?
Odpowiedź: 

Odprawa emerytalna wypłacona pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę jest przychodem pracownika, lecz przychód ten nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zatem nie ma wpływu na zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury lub renty.

Wyjaśniam, że prawo do emerytury i renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności. Przychód osiągany przez pracownika z tytułu zatrudnienia wykonywanego na podstawie umowy o pracę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników nie wlicza się m.in. następujących przychodów:

odpraw pieniężnych przysługujących w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy,

kwot otrzymywanych przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym,

diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.

Przychody pracownika, których nie wlicza się do podstawy wymiaru składek, nie mają wpływu – nie są uwzględniane przy ustalaniu, czy emerytura lub renta podlega zmniejszeniu albo jej wypłata ulega zawieszeniu.

Nadmieniam, że odprawa emerytalna jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatku o podatku od osób fizycznych, a więc od kwoty tej odprawy odprowadzony zostanie podatek dochodowy.

Tekst opublikowany: 

1 sierpnia 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel