Sektor Publiczny

Uwaga! Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 roku przygotujesz na nowych zasadach

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 23 marca 2017

Minister rozwoju i finansów wprowadza zmiany w sprawozdawczości budżetowej już za marzec 2017 roku i w sprawozdaniach za I kwartał 2017 roku. Poznaj szczegóły tych zmian.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości jest związana z dostosowaniem przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do wdrożonej od 1 marca 2017 r. konsolidacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej wynikającej z ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Likwidacja Rb-23B

W związku ze zmianami dotyczącymi izb celnych sprawozdanie Rb-23B zostanie zlikwidowane, zostaną zniesione odrębne uregulowania w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych jako jednostki budżetowej, organów podatkowych i przejęcia ich zadań sprawozdawczych przez urzędy skarbowe. Po zmianach to urząd skarbowy będzie sporządzał Rb-23A na dotychczasowych zasadach.

 

Wydatki utworzonych przepisami ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej izb administracji skarbowej do końca roku 2017 będą realizowane w rozdziale „75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe”.
Przekazywanie sprawozdań w przypadku awarii systemu

W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące przekazywania sprawozdań w sytuacji awarii systemów informatycznych oraz sprawozdawczości państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej. Projekt przewiduje, że w przypadku awarii sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia nieprawidłowości.

Termin przekazania sprawozdań

Został uregulowany sposób przekazywania sprawozdań, gdy dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią budżetową przypada na inny dzień niż koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy. Projektodawcy chcą, aby w takiej sytuacji sprawozdania były przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą organu przejmującego część budżetową.

Sprawozdania Rb-FER

W zakresie sprawozdania Rb-FER z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego zaproponowano zmiany w treści odnośnika 3 i 4, co pozwoli wyeliminować wzajemne przepływy pomiędzy FER a FUS (świadczenia zbiegowe) oraz między FER a budżetem państwa (deputaty węglowe).

Mniej czasu na sporządzenie sprawozdań

W zakresie sprawozdawczości państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej dostosowano wykaz symboli identyfikujących fundusze do obowiązujących przepisów. Minister zaproponował, aby sprawozdania Rb-33 z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej oraz Rb-40 z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej /instytucji gospodarki budżetowej były przekazywane przez kierowników agencji wykonawczych, dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej, Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Prezesa Zarządu PFRON będą sporządzane nie później niż 23 dni po upływie okresu sprawozdawczego, dotychczas po upływie 25 dni. Skrócenie terminu wydłuży czas (o 2 dni) do przeprowadzenia analizy tych sprawozdań przez ich odbiorców.

Termin wejścia w życie zmian

Projektodawcy chcą, aby nowelizacja weszła w życie po dniu ogłoszenia. Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 2017 roku i sprawdzań kwartalnych − za I kwartał 2017 roku.

Etap legislacyjny:

  • projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – projekt został przekazany do uzgodnień.
Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel