Upewnij się, kto w Twojej firmie ma odebrać dymisję od członka zarządu spółki

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 27 maja 2016

W wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Oświadczenie o rezygnacji członek zarządu składa spółce, przy czym Kodeks spółek handlowych nie sprecyzował, komu właściwie członek zarządu składać ma rezygnację. Przeczytaj tekst i poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego.

Wątpliwości związane z dymisją członka zarządu …

Kodeks spółek handlowych w art. 202 § 4-5 w odniesieniu do spółki z o.o. oraz w art. 369 § 5-6, dotyczącym spółki akcyjnej, stanowi, że w wyniku rezygnacji mandat członka zarządu spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej) wygasa, a do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Oświadczenie o rezygnacji członek zarządu składa spółce, przy czym Kodeks spółek handlowych, dalej: ksh nie sprecyzował, komu właściwie członek zarządu składać ma rezygnację.

W orzecznictwie ukształtowały się w wyniku tej niejasności trzy odmienne stanowiska w kwestii adresata oświadczenia o dymisji członka zarządu spółki kapitałowej. 

  • według pierwszego, dymisja powinna być złożona innemu członkowi zarządu lub prokurentowi spółki,
  • według drugiego, dymisję składa się radzie nadzorczej lub pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników (w spółce z o.o.), albo uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy (w spółce akcyjnej),
  • zgodnie z trzecim poglądem, rezygnację z funkcji członek zarządu powinien złożyć organowi uprawnionemu do powoływania członków zarządu spółki.
… wyjaśnia I Prezes SN

Wszystkie powyższe trzy poglądy, wzajem się wykluczające, zyskały wsparcie w orzecznictwie SN. W związku z tymi rozbieżnościami, I Prezes SN zdecydował o skierowaniu do Izby Cywilnej SN pytania prawnego: czy przy składaniu przez członka zarządu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia tej funkcji spółka kapitałowa, w razie braku odmiennego postanowienia umownego (statutowego), jest reprezentowana przez jednego członka zarządu lub prokurenta (art. 205 § 2 oraz art. 373 § 2 ksh), radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 210 § 1 oraz art. 379 § 1 ksh), przez organ uprawniony do powoływania członków zarządu, czy – w braku rady nadzorczej - przez zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie)?

Zgodnie bowiem z art. 60 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni prawa, I Prezes SN ma prawo przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym odpowiednim składzie.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy obradując w składzie 7 sędziów wydał31 marca 2016 r., uchwałę zgodnie z którą dymisja członka zarządu spółki kapitałowej powinna być składana na ręce innego członka zarządu lub prokurenta tej spółki.

SN uznał, że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub art. 373 § 2 ksh.

Tym samym SN przychylił do pierwszego z zarysowanych poglądów, zgodnie z którym dymisja członka zarządu spółki kapitałowej powinna być jednak składana na ręce innego członka zarządu lub prokurenta tej spółki.

Od tej zasady mamy jednak wyjątek, wskazany w zakończeniu uchwały, a dotyczący jednoosobowej spółki z o.o. lub jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej, który dodatkowo jest jedynym członkiem zarządu. W takim wypadku stosuje się cyt. wyżej przepisy art. 205 i 373 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi taka czynność (dymisja członka zarządu) musi być złożona na piśmie, potwierdzona notarialnie, a notariusz obowiązany jest przekazać sporządzony akt dotyczący dymisji członka zarządu bezpośrednio do sądu rejestrowego.

 

KOMENTARZ EKSPERTA: Michał Culepa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Opisana uchwała niewątpliwie wzmacnia pozycję zarządu w spółce kapitałowej, jako nie tylko organu zarządzającego spółką jako przedsiębiorstwem, ale także jako organu odbierającego oświadczenia dotyczące stosunków organizacyjnych wewnątrz spółki.

Należy jednak pamiętać, że osoby te nie są zarazem adresatami oświadczeń woli członka zarządu w zakresie umowy łączącej go ze spółką w tym np. umowy o pracę. Tu reprezentacja spółki jest wyraźnie określona w art. 210 § 1 ksh lub w art. 379 § 1 ksh i spółkę reprezentuje albo rada nadzorcza in gremio, albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy.

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel