Split payment - 5 przykładów rozliczeń VAT od 1 lipca 2018 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 22 czerwca 2018
93d59e34d4b1c46aaa7e32dad63880517c04ba44-small

Podatnicy stosujący mechanizm podzielonej płatności VAT mogą liczyć na zachęty. Sprawdź na przykładach, czy opłaca się korzystać ze split payment.

Zapłata za towary wrażliwe i dodatkowe zobowiązanie

Do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie mają zastosowania:

1)      przepisy o odpowiedzialności solidarnej nabywców tzw. towarów wrażliwych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT), oraz

PRZYKŁAD

Przykład 1

Podatnik zapłacił za towary wrażliwe z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W zakresie tym podatnik nie odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT.

2)      większość przepisów dotyczących ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego (zob. art. 108c ust. 1 ustawy o VAT), tj. przepisów przewidujących ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego podatnikom, którzy złożyli nieprawidłowe deklaracje podatkowe, oraz przepisów przewidujących ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podwyższonej do 100% wysokości.

PRZYKŁAD

Przykład 2

Podatnik w deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 r. wykaże kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej o 17.200 zł. Jednocześnie w deklaracji tej uwzględni 4.300 zł kwoty podatku VAT odliczonego na podstawie faktury opłaconej z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takim przypadku dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie mogło zostać ustalone tylko w stosunku do kwoty 12.900 zł (17.200 zł – 4.300 zł).

Wskazane zachęty nie będą dotyczyły sytuacji, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – zob. art. 108c ust. 3 ustawy o VAT.

Podwyższona stawka odsetek

Do zaległości w VAT powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji VAT wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, nie ma zastosowania podwyższona stawka odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56b Ordynacji podatkowej (zob. art. 108c ust. 2 ustawy o VAT). Nie dotyczy to jednak zaległości w podatku VAT przekraczającej dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

PRZYKŁAD

Przykład 3

W toku kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdzi zawyżenie przez podatnika kwoty zwrotu VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 za sierpień 2018 r. o 23.000 zł. Kwota ta stanowiła tylko część (około 28%) kwoty podatku naliczonego w tej deklaracji. Jednocześnie 97% kwoty podatku naliczonego wykazanego w tej deklaracji wynikać będzie z faktur, które zostaną opłacone z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W takim przypadku podwyższona stawka odsetek za zwłokę nie znajdzie zastosowania.

Także w tym przypadku zachęty nie dotyczą sytuacji, gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – zob. art. 108c ust. 3 ustawy o VAT.

Zwrot VAT

Od 1 lipca 2018 r. zwroty bezpośrednie na rachunek VAT są dokonywane w terminie 25 dni bez konieczności spełniania warunków określonych przepisami art. 86 ust. 6 ustawy o VAT. Dodatkowo termin ten nie może zostać przez naczelnika urzędu skarbowego przedłużony.

Warunkiem uzyskania zwrotu, o którym mowa, jest jedynie wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją VAT (zob. art. 87 ust. 6a ustawy o VAT), przy czym wniosek ten jest składany przez zaznaczanie odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Przepis ten jest stosowany dopiero począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. albo trzeci kwartał 2018 r. Nie jest zatem możliwe korzystanie ze zwrotu, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy o VAT, w ramach deklaracji VAT-7 składanych za czerwiec 2018 r. lub wcześniejszych ani w ramach deklaracji VAT-7K za II kwartał 2018 r. lub wcześniejszych (w tym w drodze korekty tych deklaracji złożonych po 30 czerwca 2018 r.).

PRZYKŁAD

Przykład 4:

W deklaracji VAT-7 za lipiec 2018 r. podatnik wykaże kwotę 4.923 zł nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Jeżeli kwotę tę podatnik wykaże do zwrotu na rachunek VAT i zaznaczy odpowiednią pozycję w deklaracji VAT-7, otrzyma ją w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT.

Mniejsza kwota zobowiązania

Po czwarte, w art. 108d ustawy o VAT zawarte są przepisy zachęcające podatników do wcześniejszego regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT za pośrednictwem rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, kwota jego zobowiązania jest zmniejszana o kwotę obliczoną według wzoru:

                                                            n

S = Z x r x ------------

                                                           360

w którym poszczególne symbole oznaczają:

S - kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,

Z - kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,

r - stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,

n - liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

PRZYKŁAD

Przykład 5

W dniu 16 lipca 2018 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za czerwiec 2018 r. z wykazaną w niej kwotą podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 49.928 zł. Opłacając tę kwotę w tym samym dniu z rachunku VAT podatnik mógł zapłacić kwotę o 19 zł mniejszą (czyli 49.909 zł), gdyż:

Z = 49.928 zł,

r = 1,50%,

n = 9 (ilość dni od 17 do 25 lipca),

a więc S = 49.928 zł x 1,5% x 9/360 = 18,72 zł,

czyli - po zaokrągleniu do pełnych złotych - 19 zł.

Preferencja ta ma zastosowanie jedynie, jeżeli cała kwota podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego zostanie uregulowana z rachunku VAT. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 maja 2018 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.104.2018.2.KBR).

Polecamy w Portalu FK szkolenie video dotyczące zmian w VAT od 1 lipca 2018 r.:

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62).
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel