Zbieg do ubezpieczeń społecznych. Trzy umowy zlecenia

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 10 sierpnia 2016

Co raz częściej zdarza się, że jeden zleceniobiorca ma zawartą umowę z różnymi płatnikami. W takim przypadku mamy do czynienia ze zbiegiem do ubezpieczenia. Upewnij się, jak w takiej sytuacji ustalić łączną podstawę wymiaru składek dla celów określenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia w sytuacji, kiedy wynagrodzenia z dwóch umów jest wypłacane kwartalnie a z trzeciej raz na miesiąc.

Trzy umowy zlecenia i trzech płatników

Przedsiębiorca zatrudniający osobę na umowę zlecenia, która ma zawarte umowy zlecenia z dwiema innymi firmami zwrócił się z wnioskiem do ZUS w sprawie zbiegu do ubezpieczenia społecznego.

We wniosku przedstawił, że od 2015 r. zatrudnia na umowę zlecenia osobę. Dla tego zleceniobiorcy jest to trzecia umowa zlecenia w porządku chronologicznym.

U wnioskodawcy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie, które jest wypłacane kwartalnie, w ostatnim miesiącu danego kwartału.

Jak poinformował wnioskodawca - zleceniobiorca nie jest zatrudniony przez niego na umowę o pracę, ani na podstawie innej umowy. Ale posiada informacje, że osoba ta jest zatrudniona na podstawie dwóch innych umów zlecenia w różnych innych firmach.

W jednej z nich ma zawartą umowę zlecenia od 2008 r. Wynagrodzenie z tytułu tej umowy wypłacane jest raz w miesiącu. Z tytułu tej umowy zleceniobiorca jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

W drugiej firmie ma zawartą umowę zlecenia od 2015 r. na podstawie, której otrzymuje raz na kwartał wynagrodzenie. Z tytułu tej umowy zleceniobiorca objęty jest ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość: czy umowa zlecenia zawarta pomiędzy nim a powyższym zleceniobiorcą stanowi w ostatnim miesiącu kwartału tytuł obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zleceniobiorcy? Chodzi o sytuację, kiedy wynagrodzenie wynikające z tej umowy wypłacane jest kwartalnie w ostatnim miesiącu kwartału, a w miesiącu wypłaty wynagrodzenia z tytułu tej umowy zleceniobiorca osiąga z tytułu umowy nr 1 i umowy nr 2 lub obu tych umów - przychód łącznie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Zdaniem wnioskodawcy umowa zlecenia zawarta pomiędzy nim a zleceniobiorcą będąca trzecią umową w porządku chronologicznym dla tej osoby będzie stanowiła tytuł nieobowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, jeżeli z tytułu umowy nr 1 albo umowy nr 2 lub obu tych umów łącznie zleceniobiorca w tym samym miesiącu (ostatni miesiąc kwartału) uzyska przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Z kolei – zdaniem wnioskodawcy – jeżeli w ostatnim miesiącu kwartału przychód zleceniobiorcy z tytułu umowy nr 1 albo umowy nr 2 lub obu tych umów łącznie nie osiągnie kwoty równej lub wyższej niż minimalne wynagrodzenie umowa ta będzie stanowić tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Ponadto, w pierwszym oraz drugim miesiącu danego kwartału zleceniobiorca objęty jest z tytułu tej umowy obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, chyba że z tytułu umowy nr 1 zleceniobiorcy w pierwszym lub drugim miesiącu danego kwartału wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie równej lub wyższej od minimalnego wynagrodzenia.

Umowa nr 2 została pominięta przez wnioskodawcę, gdyż wypłata wynagrodzenia ma miejsce kwartalnie i nie przypada ani w pierwszym ani w drugim miesiącu kwartału.

Stanowisko ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Wydając decyzję w tej sprawie zwrócił uwagę, że dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia.

Ponadto przypomniał o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Znowelizowane przepisy dotyczą zasad rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

ZUS zwrócił uwagę, że w sytuacji, kiedy jeden zleceniobiorca wykonuje trzy umowy zlecenia u różnych płatników, przy ustaleniu czy umowa zlecenia zawarta jako trzecia będzie stanowiła tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych ważne jest, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczania emerytalne i rentowe w danym miesiącu z tytułu pierwszej umowy zlecenia lub drugiej umowy albo łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z dwóch pierwszych umów zlecenia jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zapamiętaj!

  1. Przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek dla celów określenia obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia w sytuacji zbiegu kilku umów zlecenia, należy uwzględnić wysokość przychodu osiągniętego przez zleceniobiorcę w danym miesiącu.
  2. Ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek dla celów rozstrzygnięcia zbiegu tytułów dokonuje się według kolejności ich powstania.
  3. Ubezpieczony może jednak zmienić tytuł obowiązkowych ubezpieczeń, jednak wybór ten nie może naruszać zasady określonej w art. 9 ust. 2c ustawy systemowej.

Interpretacja ZUS z 27 lipca 2016 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/787/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel