Wynagrodzenie prokurenta. Sprawdź, czy należy je oskładkować

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 11 sierpnia 2016

W Twojej spółce prokurent został powołany na mocy uchwały zarządu? Dowiedz się, czy należy opłacać składki na ZUS od jego wynagrodzenia wypłacanego.

Składki na ZUS od wynagrodzenia prokurenta

Wnioskodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. posiadający jednoosobowy zarząd, w związku z częstymi wyjazdami ustanowił na mocy uchwały zarządu spółki prokurenta do reprezentacji spółki.

Zarząd przyznał prokurentowi wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Nie została jednak zawarta żadna umowa z prokurentem, czyli ani umowa o pracę, ani umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług. Ponadto prokurent nie jest pracownikiem wnioskodawcy i nie pełni też żadnej funkcji w organach wnioskodawcy.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość: czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, które jest ustalone i wypłacane na podstawie uchwały zarządu spółki jest tytułem do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zdaniem wnioskodawcy, pełnienie funkcji prokurenta wyłącznie na podstawie powołania, bez nawiązywania odrębnego stosunku prawnego nie stanowi tytułu do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym. Powołał się tutaj na art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej, który określa krąg osób fizycznych, dla których ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter obowiązkowy.

Przedsiębiorca stoi na stanowisku, że prokurent nie może być zaliczony do kręgu tych ubezpieczonych wymienionych w powyższym przepisie, dlatego że wykonuje prawo reprezentacji spółki wyłącznie na podstawie uchwały zarządu.

Przeczytaj także:

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zaznaczył, że powołanie na prokurenta spółki nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Osoba ta może pełnić tę funkcję bez umowy, wyłącznie na mocy samego aktu powołania (uchwały).

Stanowisko ZUS

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

Wydając decyzję Zakład przypomniał, że obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlega osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę.

Rzeczywiście artykuł 6 ust. 1 ustawy systemowej zawiera katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wyliczenie, które jest zawarte w tym przepisie jest wyczerpujące i ma charakter zamknięty. W tym katalogu nie zostało wyliczone wynagrodzenie prokurenta. Tym samym w odniesieniu do tej osoby otrzymującej wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały np. zarządu spółki, nie powstaje obowiązek opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak uzasadniał ZUS, prokurent może wykonywać swoje obowiązki zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak i na podstawie innego stosunku prawnego (np. na podstawie samego wyboru przez właściwy organ spółki).

O tym decydują strony umowy, poprzez złożenie oświadczenia woli o stosownej treści, bądź też organ spółki w formie uchwały w tym zakresie.

Zapamiętaj!

Wynagrodzenie wypłacone prokurentowi z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja ZUS z 6 lipca 2016 r. oddział w Gdańsku DI/100000/43/739/2016

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel